9/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 003 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. ledna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 23. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 541/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

9

ZÁKON
ze dne 12. prosince 2008,
kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o hnojivech

 

Čl. I

 

        Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb., se mění takto:

 

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se slova „Nařízení (ES) č. 2003/2003 Evropského Parlamentu a Rady z 13.  října 2003 o hnojivech.“ nahrazují slovy „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech, v platném znění.“ a slova „splaškových kalů“ se nahrazují slovy „kalů z čistíren odpadních vod“.

 

        2.  V § 1 odst. 1 větě první se slova „statkových hnojiv,“ zrušují, za slovo „kalů1a)“ se vkládají slova „a dále podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání sedimentů,“ a věta druhá se zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o hnojivech
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU