7/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 003 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. ledna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 218/2009 Sb. s účinností od 20. července 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

7

ZÁKON
ze dne 11. prosince 2008,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu


Čl. I

        Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna notářského řádu
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o výkonu vazby
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně dalších zákonů
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vyšších soudních úřednících
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. XVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna správního řádu
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna exekučního řádu
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXVII  
Zavřít
MENU