486/2008 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Částka: 155 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2008 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 19. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 73/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 19. května 2018
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 442/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


486

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2008,

kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb.:

§ 1

Odborné činnosti, které souvisejí se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem, a výše úplaty, kterou je oprávněn vybírat Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za jejich zabezpečení, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr:

Ing. Říman v. r.

1

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha k vyhlášce č. 486/2008 Sb.

Odborné činnosti a výše úplaty

ČI. II vyhlášky č. 348/2014 Sb. zní:

Čl. II

Přechodné ustanovení

Přístupová práva k českým technickým normám zakoupená před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.

ČI. II vyhlášky č. 442/2016 Sb. zní:

Čl. II

Přechodné ustanovení

Přístupová práva k českým technickým normám zakoupená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.

Zavřít
MENU