384/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. října 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. září 2008 Nabývá účinnosti: 20. října 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

384

ZÁKON
ze dne 23. září 2008,
kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony

       

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o znakové řeči


Čl. I

        Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, se mění takto:

 

        1.  Název zákona zní: „Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob“.

 

        2.  § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1


Úvodní ustanovení

 

        (1)  Tento zákon upravuje používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob jako jejich dorozumívacích prostředků.

 

        (2)  Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo svobodně si zvolit z komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně ten, který odpovídá jejich potřebám. Jejich volba musí být v maximální možné míře respektována tak, aby měly možnost rovnoprávného a účinného zapojení do všech oblastí života společnosti i při uplatňování jejich zákonných práv.“.

 

        3.  Nadpis nad § 2 se zrušuje.

 

        4.  § 2 včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o znakové řeči
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna školského zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna správního řádu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o České televizi
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIII  
Zavřít
MENU