383/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. října 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. září 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 541/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

383

ZÁKON
ze dne 23. září 2008,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o odpadech

 

Čl. I)

zrušena zákonem č. 541/2020 Sb. (účinnost: 1. ledna 2021)

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Policii České republiky


Čl. II

 

        V § 20d zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 326/1993 Sb. a zákona č. 119/2004 Sb., se za slova „pro zákazníky;“ vkládají slova „v zařízeních určených k nakládání s odpady8c) nebo“.

 

Poznámka pod čarou č. 8c zní:

_______________________________

8c)

§ 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.“.

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích


Čl. III

 

        Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 137/2008 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o odpadech
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU