382/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. října 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. září 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 479/2008 Sb. s účinností od 31. prosince 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

382

ZÁKON
ze dne 18. září 2008,
kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zaměstnanosti


Čl. I

        Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 7 zní:

_______________________________

7)

§ 15a a 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XV  
Zavřít
MENU