309/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 100 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

309

ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě


Čl. I

        Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

 

        1.  § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

 

㤠1


Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) a upravuje

 

a)   podmínky provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách (dále jen „plavba“) a

b)   působnost a pravomoc ministerstev a jiných ústředních správních úřadů v oblasti plavby.

_______________________________

1)

Směrnice Rady 1991/672/ES ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU