305/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 45/2016 Sb. s účinností od 1. července 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

305

ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 187/2006 Sb.


Čl. I

        Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 239/2008 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 3 písm.  b) se za slovo „plat“ vkládají slova „ , popřípadě organizační složky státu nebo právnické osoby, v nichž jsou k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání,“.

 

        2.  V § 3 písm.  n) se za slovo „doma“ vkládají slova „nebo na jiném místě“.

 

        3.  V § 6 odst.  1 písm.  a) bodě 2 se slovo „pojištěni“ nahrazuje slovy „účastni důchodového pojištění“.

 

        4.  V § 6 odst.  2 úvodní části ustanovení se slova „podmínky uvedené v odstavci  1 písm.  a) a c)“ nahrazují slovy „podmínku uvedenou v odstavci  1 písm.  a), sjednaná částka započitatelného příjmu činí aspoň částku rozhodného příjmu, popřípadě jejich započitatelný příjem dosáhl aspoň částky rozhodného příjmu“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 187/2006 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 589/1992 Sb.
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb.
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 337/1992 Sb.
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb.
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 220/1999 Sb.
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 221/1999 Sb.
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 359/1999 Sb.
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 133/2000 Sb.
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 218/2002 Sb.
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 361/2003 Sb.
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 189/2006 Sb.
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 262/2006 Sb.
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 54/1956 Sb.
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 32/1957 Sb.
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 236/1995 Sb.
Čl. XXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 128/2000 Sb.
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 129/2000 Sb.
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 131/2000 Sb.
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST
Čl. XXV  
Zavřít
MENU