304/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

304

ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o účetnictví

Čl. I

        Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 348/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se doplňují odstavce  3 a 4, které znějí:

        „(3)  Tento zákon dále stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu. Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek v centrálním systému účetních informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o účetnictví
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU