301/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

301

ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o správních poplatcích


Čl. I

        Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona 347/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se mění takto:        1.  V příloze „Sazebník“ se v části I položce 4 dosavadní text označuje jako písmeno a) a doplňují se nová písmena b), c) a d), která znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna exekučního řádu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna notářského řádu
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ověřování
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU