300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 457/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

300

ZÁKON
ze dne 17. července 2008
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1


Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje

 

a)   elektronické úkony státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů, soudních exekutorů a insolvenčních správců (dále jen „orgán veřejné moci“) vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek,

b)   dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek,

c)    informační systém datových schránek,

d)   autorizovanou konverzi dokumentů1) (dále jen „konverze“).

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na dokumenty, které obsahují utajované informace2).

 

§ 2


Datová schránka

 

        (1)  Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k

 

a)   doručování orgány veřejné moci,

b)   provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Datová schránka
§ 3 - Datová schránka fyzické osoby
§ 4 - Datová schránka podnikající fyzické osoby
§ 5 - Datová schránka právnické osoby
§ 6 - Datová schránka orgánu veřejné moci
§ 7 - Zvláštní ustanovení o datových schránkách orgánů územních samosprávných celků
§ 8 - Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
§ 9 - Přístupové údaje
§ 10 - Zpřístupnění datové schránky
§ 11 - Znepřístupnění datové schránky
§ 12 - Zneplatnění přístupových údajů
§ 13 - Zrušení datové schránky
§ 14 - Informační systém datových schránek
§ 15 - Využití informačního systému evidence obyvatel a součinnost
§ 16  
§ 17 - Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky
§ 18 - Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky
§ 19 - Datová zpráva
§ 20 - Působnost ministerstva
§ 21 - Identifikátor datové schránky
§ 22 - Konverze
§ 23 - Subjekty provádějící konverzi
§ 24 - Postup při provádění konverze
§ 25 - Ověřovací doložka
§ 26 - Evidence provedených konverzí
§ 27 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Přechodná ustanovení
§ 32 - Účinnost
Zavřít
MENU