296/2008 Sb.Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. července 2008 Nabývá účinnosti: 18. října 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

296

 

ZÁKON
ze dne 16. července 2008
o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
a o změně souvisejících zákonů
(zákon o lidských tkáních a buňkách)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

LIDSKÉ TKÁNĚ A BUŇKY

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět zákona

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví podmínky pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, popřípadě ke zhotovení produktů z lidských tkání, nebo lidských buněk určených k použití u člověka, a to při jejich darování, opatřování, vyšetřování, zpracování, skladování a distribuci. Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na podmínky pro zajištění jakosti a bezpečnosti

 

a)   tkání a buněk, jejichž odběr a použití se uskuteční u téhož člověka v rámci jednoho chirurgického zákroku,

b)   lidské krve a jejích složek2),

c)    orgánů3) nebo části orgánů, pokud mají sloužit k témuž účelu jako celý orgán v lidském těle.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - LIDSKÉ TKÁNĚ A BUŇKY
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět zákona
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3  
HLAVA II - TKÁŇOVÉ ZAŘÍZENÍ, ODBĚROVÉ ZAŘÍZENÍ, DIAGNOSTICKÁ LABORATOŘ, SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Díl 1 - Tkáňové zařízení, odběrové zařízení,   diagnostická laboratoř
§ 4 - Tkáňové zařízení
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Odběrové zařízení
§ 8  
§ 9 - Diagnostická laboratoř
Díl 2 - Smluvní zajištění některých činností tkáňového zařízení
§ 10  
HLAVA III - DOVOZ A VÝVOZ TKÁNÍ A BUNĚK MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A TŘETÍMI ZEMĚMI A DISTRIBUCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ČLENSKÝM STÁTEM SPOLEČENSTVÍ
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Neodkladná potřeba tkání a buněk
HLAVA IV - ORGÁNY VYKONÁVAJÍCÍ STÁTNÍ SPRÁVU V OBLASTI TKÁNÍ A BUNĚK
§ 14 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 15 - Státní ústav pro kontrolu léčiv
HLAVA V - PODMÍNKY PRO ZACHÁZENÍ S TKÁNĚMI A BUŇKAMI
Díl 1 - Způsobilost pro zacházení s tkáněmi a buňkami
§ 16  
Díl 2 - Povolení činnosti
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
HLAVA VI - KONTROLNÍ ČINNOST A OPATŘENÍ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
HLAVA VII - ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ
§ 24  
HLAVA VIII - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 25  
§ 26  
HLAVA IX - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 27 - Náhrady výdajů
§ 28 - Využívání rodných čísel
§ 29 - Zmocňovací ustanovení
§ 30 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
§ 31  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 32  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
§ 33  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
§ 34  
ČÁST ŠESTÁ - Změna transplantačního zákona
§ 35  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 36  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o léčivech
§ 37  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 38  
Zavřít
MENU