290/2008 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů

Částka: 096 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. srpna 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 6. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 3. září 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 246/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 134/2014 Sb. s účinností od 16. listopadu 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

290

VYHLÁŠKA
ze dne 6. srpna 2008
o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury
a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení
a zdolávání některých nákaz vodních živočichů

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst.  3 písm.  a) a c), § 5a odst.  4, § 6 odst.  11 písm.  a), § 8 odst.  5, § 10 odst.  3, § 22 odst.  2, § 34 odst.  5 písm.  a), § 37 odst.  5 písm.  a), § 51a odst.  3 a § 53 odst.  6 písm.  b) a c) zákona:ČÁST PRVNÍ

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ŽIVOČICHY POCHÁZEJÍCÍ Z AKVAKULTURY
A NA PRODUKTY AKVAKULTURY
A OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ
A ZDOLÁVÁNÍ NĚKTERÝCH NÁKAZ
VODNÍCH ŽIVOČICHŮ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1


Předmět úpravy

 

        (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) (dále jen „předpisy Evropské unie“) stanoví

 

a)   veterinární a hygienické požadavky na živočichy pocházející z akvakultury, na jejich chov a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, na jejich uvádění na trh a dovoz, jakož i na vypouštění volně žijících vodních živočichů do produkčních podniků akvakultury,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ŽIVOČICHY POCHÁZEJÍCÍ Z AKVAKULTURY A NA PRODUKTY AKVAKULTURY A OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ A ZDOLÁVÁNÍ NĚKTERÝCH NÁKAZ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ŽIVOČICHY POCHÁZEJÍCÍ Z AKVAKULTURY A NA PRODUKTY AKVAKULTURY
Díl 1 - Produkční podniky akvakultury a oprávněná zpracovatelská zařízení
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Díl 2 - Veterinární požadavky na uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z nich získaných na trh
§ 7 - Obecné požadavky
§ 8  
§ 9 - Požadavky na uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh za účelem chovu a doplnění stavů
§ 10  
§ 11 - Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a náležejících k druhům vnímavým na specifické nákazy na trh do státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy
§ 12 - Uvádění živých živočichů pocházejících z akvakultury a náležejících k druhům přenašečů na trh do státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy
§ 13 - Živočichové pocházející z akvakultury a produkty z nich získané, kteří jsou určeni k lidské spotřebě a kteří jsou uváděni na trh k dalšímu zpracování před lidskou spotřebou
§ 14 - Živočichové pocházející z akvakultury a produkty z nich získané, kteří jsou určeni k lidské spotřebě a kteří jsou uváděni na trh k lidské spotřebě bez dalšího zpracování
Díl 3 - Volně žijící a okrasní vodní živočichové
§ 15 - Vypouštění volně žijících vodních živočichů v členských státech, oblastech nebo jednotkách uznaných za prosté nákazy
§ 16 - Uvádění okrasných vodních živočichů na trh
Díl 4 - Dovoz živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z nich získaných ze třetích zemí
§ 17  
HLAVA III - OPATŘENÍ PRO TLUMENÍ NÁKAZ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ
Díl 1 - Hlášení nákaz vodních živočichů
§ 18  
Díl 2 - Opatření pro tlumení nákaz
Oddíl 1 - Opatření při podezření z výskytu nákazy
§ 19  
§ 20 - Epizootologické šetření
§ 21 - Ukončení opatření
Oddíl 2 - Minimální opatření k tlumení nákazy při potvrzení výskytu exotické nákazy
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Ukončení opatření
Oddíl 3 - Minimální opatření k tlumení nákazy při potvrzení výskytu neexotické nákazy
§ 27 - Obecná ustanovení
§ 28 - Opatření k tlumení nákazy
Oddíl 4 - Minimální opatření k tlumení nákazy při potvrzení výskytu nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce u volně žijících vodních živočichů
§ 29  
§ 30  
Oddíl 5 - Opatření k tlumení nově se objevujících nákaz
§ 31  
Oddíl 6 - Alternativní opatření
§ 32  
§ 33  
HLAVA IV - PROGRAMY PRO TLUMENÍ NÁKAZ A OČKOVÁNÍ
Díl 1 - Programy pro dozor a ozdravování a pohotovostní plány
§ 34 - Vypracování a schvalování programů dozoru a programů ozdravování
§ 35 - Obsah a doba uplatňování programů
§ 36 - Pohotovostní plán pro nově se objevující a exotické nákazy
Díl 2 - Očkování
§ 37  
HLAVA V - STATUS ÚZEMÍ PROSTÉHO NÁKAZY
§ 38 - Stát prostý nákazy
§ 39 - Oblast nebo jednotka prosté nákazy
§ 40  
§ 41 - Udržení statusu území prostého nákazy
§ 42 - Pozastavení, obnovení a odejmutí statusu státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy
HLAVA VI - SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ VETERINÁRNÍ SPRÁVY S JINÝMI ORGÁNY, LABORATOŘE A DIAGNOSTICKÉ METODY
§ 43  
§ 44 - Národní referenční laboratoř
§ 45  
HLAVA VII - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 46  
§ 47  
ČÁST DRUHÁ - ÚČINNOST
§ 48  
Příloha č. 1 - Údaje povinně zapisované do seznamu schválených produkčních podniků akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízení
Příloha č. 2 - A. Nákazový status oblasti nebo jednotky akvakultury, k němuž je třeba brát zřetel při použití § 7 této vyhlášky B. Doporučený dozor a doporučená četnost kontrol v hospodářstvích a chovných oblastech měkkýšů
Příloha č. 3 - Kritéria pro zařazení na seznam nákaz, seznam nákaz
Příloha č. 4 - Požadavky na vyhlášení členského státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy
Příloha č. 5 - Činnosti laboratoří podle § 44 a 45 vyhlášky
Příloha č. 6 - Kritéria a požadavky pro pohotovostní plány
Zavřít
MENU