274/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

274

ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře sportu


Čl. I

        V zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se za § 7 vkládají nové § 7a až 7e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3 znějí:

 

§ 7a


Povinnosti provozovatele sportovního zařízení

 

        (1)  Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník“) je povinen, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém, podle místních podmínek, stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků do sportovního zařízení a pravidla chování návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení.

 

        (2)  Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nedojde k obnovení pokojného stavu, je vlastník povinen přerušit nebo ukončit probíhající sportovní podnik a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podpoře sportu
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o obecní policii
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
Čl. VII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. VIII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Čl. XVI  
Čl. XVII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Čl. XX  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. XXI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. XXII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o azylu
Čl. XXV  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců
Čl. XXVI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o právu shromažďovacím
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna trestního řádu
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. XXXII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. XXXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl. XXXIV  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě
Čl. XXXV  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. XXXVI  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o užívání státních symbolů České republiky
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o hornické činnosti
Čl. XL  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. XLI  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a o opatřeních s tím souvisejících
Čl. XLII  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon o přestupcích, zákon o Policii České republiky a zákon o obecní policii
Čl. XLIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon o Policii České republiky a zákon o obecní policii
Čl. XLIV  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon o Policii České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie
Čl. XLV  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon o přestupcích a mění zákon o Policii České republiky, zákon o obecní policii a devizový zákon
Čl. XLVI  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna trestního zákona
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují trestní zákon, trestní řád, zákon o Policii České republiky, zákon o vyšších soudních úřednících a zákon o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna atomového zákona
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. L  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o konkurzu a vyrovnání
Čl. LI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. LII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky, zákon o ochraně utajovaných skutečností a zákon o provozu na pozemních komunikacích
Čl. LIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění trestní řád a trestní zákon a některé další zákony
Čl. LIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně státních hranic
Čl. LV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru
Čl. LVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o Vězeňské službě a justiční stráži a některé další zákony
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele a zákon o Policii České republiky
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. LIX  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
Čl. LX  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Čl. LXI  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění trestní řád a zákon o Policii České republiky
Čl. LXII  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
Čl. LXIII  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru
Čl. LXIV  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území České republiky a zákon o azylu
Čl. LXV  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění insolvenční zákon a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Čl. LXVI  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. LXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. LXVIII  
Zavřít
MENU