254/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. července 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. září 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 285/2009 Sb. s účinností od 1. listopadu 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

254

ZÁKON
ze dne 5. června 2008,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

 

Čl. I

 

        V zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, se část jedenáctá včetně nadpisu zrušuje.

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

 

Čl. II

 

        Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 159/2000 Sb.
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o České konsolidační agentuře
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 284/2004 Sb.
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 344/2005 Sb.
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o územních finančních orgánech
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna devizového zákona
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o platebním styku
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. XXVI  
Čl. XXVII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna notářského řádu
Čl. XXXII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXXIII  
Zavřít
MENU