253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. července 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. září 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 172/2023 Sb. s účinností od 1. srpna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

253

 

ZÁKON

ze dne 5. června 2008
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

 

a)   některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b)   některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.

 

§ 2

 

Povinné osoby

 

        (1)  Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí

 

a)   úvěrová instituce, kterou je

1.   banka,

2.    spořitelní a úvěrní družstvo,

3.    zrušen zákonem č. 139/2011 Sb. (účinnost: 27. května 2011)

4.    zrušen zákonem č. 139/2011 Sb. (účinnost: 27. května 2011)

b)   finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je

1.   centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů4),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Povinné osoby
§ 3 - Základní pojmy
§ 4 - Další pojmy
§ 5 - Identifikační údaje
§ 6 - Podezřelý obchod
ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB
HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA
§ 7 - Povinnost identifikace
§ 8 - Provádění identifikace
§ 9 - Kontrola klienta
§ 10 - Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem
§ 11 - Převzetí identifikace
§ 12 - Společné ustanovení k identifikaci podle § 10 a 11
§ 13 - Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta
§ 14 - Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků
§ 15 - Neuskutečnění obchodu
HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ
§ 16 - Uchovávání údajů povinnou osobou
§ 17 - Spolupráce při uchovávání údajů
HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU
§ 18 - Oznámení podezřelého obchodu
§ 19  
§ 20 - Odklad splnění příkazu klienta
HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB
§ 21 - Systém vnitřních zásad
§ 22 - Kontaktní osoba
§ 23 - Školení zaměstnanců
§ 24 - Informační povinnost
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH
§ 25 - Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích
§ 26 - Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích
§ 27 - Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích
§ 28 - Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší
§ 29 - Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb
ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ
HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ
§ 30 - Získávání informací
§ 31 - Zpracování informací
§ 32 - Nakládání s výsledky šetření
§ 33 - Mezinárodní spolupráce
§ 34 - Povolování výjimek
HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR
§ 35 - Výkon správního dozoru
§ 36 - Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
§ 37 - Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce
ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST
§ 38 - Povinnost mlčenlivosti
§ 39 - Výjimky z mlčenlivosti
§ 40 - Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce
ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY
§ 41 - Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech
§ 42 - Činnost celních orgánů
ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 43 - Porušení povinnosti mlčenlivosti
§ 44 - Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta
§ 45 - Nesplnění informační povinnosti
§ 46 - Nesplnění oznamovací povinnosti
§ 47 - Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta
§ 48 - Nesplnění povinností k prevenci
§ 49 - Porušení povinností při převodech peněžních prostředků
§ 50 - Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech
§ 51  
§ 52  
§ 53  
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 54  
§ 55  
§ 56 - Zmocňovací ustanovení
§ 57 - Přechodná ustanovení
§ 58 - Zrušovací ustanovení
§ 59 - Účinnost
Příloha - OZNÁMENÍ / DECLARATION Vzor
Zavřít
MENU