176/2008 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení

Částka: 056 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. května 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2017 Sb. s účinností od 19. října 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

176

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. dubna 2008
o technických požadavcích na strojní zařízení

 

        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst.  8, § 11 odst.  2, § 11a odst.  2 písm.  c), § 12 odst.  1 a 3 a § 13 zákona:

 

§ 1


Základní ustanovení

 

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel14) a upravuje technické požadavky na

 

a)   strojní zařízení,

b)   vyměnitelná přídavná zařízení,

c)    bezpečnostní součásti,

d)   příslušenství pro zdvihání,

e)   řetězy, lana a popruhy,

f)    odnímatelná mechanická převodová zařízení,

g)   neúplná strojní zařízení.

 

        (2)  Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst.  1 písm.  a) zákona všechny výrobky uvedené v odstavci  1 písm.  a) až g).

 

        (3)  Ustanovení § 3 až 9 a příloh k tomuto nařízení, která se týkají strojních zařízení, se vztahují rovněž na výrobky uvedené v odstavci  1 písm.  b) až f).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Základní požadavky
§ 4 - Uvádění na trh nebo do provozu
§ 5 - Postupy posuzování shody
§ 6 - Postup u neúplného strojního zařízení
§ 7 - Omezování platnosti dokumentů
§ 8 - Označení CE
§ 9 - Oznámení o uložení ochranného opatření
§ 10 - Autorizace a notifikace
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE NA NÁVRH A KONSTRUKCI STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
Příloha č. 2 - PROHLÁŠENÍ
Příloha č. 3 - OZNAČENÍ CE
Příloha č. 4 - KATEGORIE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ, U NICHŽ MUSÍ BÝT UPLATNĚN JEDEN Z POSTUPŮ UVEDENÝCH V § 5 ODST. 3 A 4
Příloha č. 5 - PŘÍKLADMÝ SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH SOUČÁSTÍ PODLE § 2 PÍSM. C)
Příloha č. 6 - NÁVOD K MONTÁŽI NEÚPLNÉHO STROJNÍCHO ZAŘÍZENÍ
Příloha č. 7 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Příloha č. 8 - POSUZOVÁNÍ SHODY INTERNÍM ŘÍZENÍM VÝROBY STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
Příloha č. 9 - ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU
Příloha č. 10 - KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI
Příloha č. 11 - PODMÍNKY AUTORIZACE
Zavřít
MENU