167/2008 Sb.Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. května 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 29. května 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

167

 

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2008
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě, a dále výkon státní správy v této oblasti.

 

        (2)  Tento zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny

 

a)   provozní činností uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo

b)   provozní činností neuvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, za předpokladů stanovených v § 5 odst.  2.

 

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny

 

a)   ozbrojeným konfliktem, nepřátelskou akcí, občanskou válkou nebo povstáním,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - POVINNOST K PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A K JEJÍ NÁPRAVĚ
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Preventivní opatření
§ 7 - Nápravná opatření
§ 8 - Řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření
§ 9 - Vstup na nemovitosti
§ 10 - Náprava ekologické újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin, přírodních stanovištích a na vodách
§ 11 - Náprava ekologické újmy na půdě
HLAVA III - FINANCOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření
HLAVA IV - PŘÍPADY PŘESHRANIČNÍ EKOLOGICKÉ ÚJMY
§ 15  
HLAVA V - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A SANKCE
§ 16 - Výkon státní správy
§ 17 - Dotčené orgány
§ 18 - Výkon kontroly
§ 19 - Správní delikty
§ 20 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA VI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 21 - Společná ustanovení
§ 22 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
§ 23  
ČÁST TŘETÍ - Změna vodního zákona
§ 24  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
§ 25  
ČÁST PÁTÁ - Změna lesního zákona
§ 26  
ČÁST ŠESTÁ - Změna lázeňského zákona
§ 27  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
§ 28  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Příloha č. 1 - Seznam provozních činností
Příloha č. 2 - Seznam mezinárodních smluv
Příloha č. 3 - KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ VÝZNAMU ÚČINKŮ NEBO UDRŽOVÁNÍ PŘÍZNIVÉHO STAVU CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ A PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ
Příloha č. 4 - NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY NA CHRÁNĚNÝCH DRUZÍCH VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ ČI PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN, PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤÍCH A NA VODÁCH
Zavřít
MENU