129/2008 Sb.Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 41/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

129

ZÁKON
ze dne 19. března 2008
o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

        (1)  Tento zákon upravuje výkon zabezpečovací detence v ústavech pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „ústav“) zřízených podle zvláštního právního předpisu1), které spravuje Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).

 

        (2)  Výkonem zabezpečovací detence se sleduje ochrana společnosti a terapeutické a výchovné působení na osoby ve výkonu zabezpečovací detence prostředky stanovenými v tomto zákoně a ve zvláštním právním předpise2).

 

        (3)  Zabezpečovací detence se vykonává v ústavu se zvláštní ostrahou a s léčebnými, psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy.

 

§ 2

 

        (1)  Do výkonu zabezpečovací detence se osoby umísťují jen na základě soudem nařízeného výkonu zabezpečovací detence.

 

        (2)  Zabezpečovací detenci lze vykonávat jen takovým způsobem, který respektuje lidskou důstojnost osoby ve výkonu zabezpečovací detence (dále jen „chovanec“), je přiměřený osobě chovance a omezuje účinky zbavení svobody; tím však nesmí být ohrožena ochrana společnosti.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Zajištění výkonu zabezpečovací detence
§ 4 - Umísťování chovanců do ústavu
§ 5  
HLAVA II - PRÁVA A POVINNOSTI CHOVANCŮ
§ 6 - Obecné ustanovení
§ 7 - Rovnost práv
§ 8 - Korespondence
§ 9 - Užívání telefonu a dalších komunikačních prostředků
§ 10 - Návštěvy
§ 11 - Duchovní služby
§ 12 - Uspokojování kulturních potřeb
§ 13 - Doplňkové nákupy
§ 14 - Přijímání balíčků
§ 15 - Ochrana práv
§ 16 - Omezení a zbavení některých práv
§ 17 - Základní povinnosti chovanců
§ 18 - Odpovědnost za škodu
HLAVA III - ZDRAVOTNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY
§ 19 - Zdravotní péče
§ 20 - Sociální podmínky
§ 21 - Sociální služby
§ 22 - Vzdělávání chovanců
HLAVA IV - ZAMĚSTNÁVÁNÍ CHOVANCŮ
§ 23 - Podmínky pro zaměstnávání chovanců
§ 24 - Pracovní odměna
HLAVA V - ZACHÁZENÍ S CHOVANCI
§ 25 - Obecné ustanovení
§ 26 - Komplexní zpráva
HLAVA VI - ODMĚNY, KÁZEŇSKÉ TRESTY A ZABRÁNÍ VĚCI
§ 27 - Odměny
§ 28 - Kázeňské přestupky
§ 29 - Propadnutí věci
§ 30 - Zabrání věci
§ 31 - Kázeňská pravomoc
§ 32 - Kázeňské vyřízení jiného protispolečenského jednání
§ 33 - Oprávnění soudů a jiných orgánů
HLAVA VII - OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI
§ 34 - Obecné ustanovení
§ 35 - Akutní krizové opatření
§ 36 - Omezovací prostředky
§ 37 - Podmínky pro použití omezovacích prostředků
HLAVA VIII - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 38 - Společná ustanovení o řízení
§ 39 - Evidence osob a povinná dokumentace
§ 40 - Dozor nad výkonem zabezpečovací detence
§ 41 - Spolupráce s orgány veřejné správy
§ 42 - Úhrada zdravotní péče ve zvláštních případech
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
§ 43  
ČÁST TŘETÍ - Změna trestního řádu
§ 44  
§ 355 - Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení
§ 356 - Upuštění od výkonu zabezpečovací detence
§ 357 - Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
§ 45  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
§ 46  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
§ 47  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
§ 48  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o občanských průkazech
§ 49  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 50  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 51  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 52  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
§ 53  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
§ 54  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
§ 55  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
§ 56  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců
§ 57  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o azylu
§ 58  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 59  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o sociálních službách
§ 60  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna transplantačního zákona
§ 61  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 62 - Přechodné ustanovení k části třetí
§ 63 - Účinnost
Zavřít
MENU