104/2008 Sb.Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. dubna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2008 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 204/2019 Sb. s účinností od 1. října 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

104

ZÁKON
ze dne 19. března 2008
o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů
(zákon o nabídkách převzetí)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

NABÍDKY PŘEVZETÍ


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1


Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje nabídku převzetí určenou vlastníkům účastnických cenných papírů vydaných akciovou společností se sídlem v České republice, jejíž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu6) a některé otázky spojené s nabídkou převzetí se zahraničním prvkem a některé další otázky s tím spojené.

 

§ 2


Vymezení pojmů

 

        (1)  Nabídkou převzetí je veřejný návrh smlouvy na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů, kterým navrhovatel projevuje vůli nabýt účastnické cenné papíry v rozsahu, který umožňuje ovládnutí cílové společnosti, nebo kterým plní povinnost podle tohoto zákona.

 

        (2)  Cílovou společností je společnost, která vydala účastnické cenné papíry, které jsou předmětem nabídky převzetí.

 

        (3)  Účastnickými cennými papíry jsou cenné papíry vydané cílovou společností, se kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech cílové společnosti; a dále cenné papíry vydané cílovou společností, se kterými je spojeno právo takové cenné papíry získat.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NABÍDKY PŘEVZETÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Zásady nabídky převzetí
§ 4  
HLAVA II - NABÍDKA PŘEVZETÍ SE ZAHRANIČNÍM PRVKEM
§ 5  
§ 6  
§ 7  
HLAVA III - NABÍDKA PŘEVZETÍ
§ 8 - Ochrana vnitřních informací a ochrana před deformacemi trhu
§ 9  
§ 10 - Nabídkový dokument
§ 11 - Další náležitosti nabídkového dokumentu
§ 12 - Oznámení nabídky převzetí
§ 13 - Učinění nabídky převzetí
§ 14 - Informování zaměstnanců
§ 15 - Povinnost neutrality orgánů cílové společnosti
§ 16 - Stanovisko orgánů cílové společnosti
§ 17 - Omezení oprávnění nabývat nebo zcizovat účastnické cenné papíry cílové společnosti navrhovatelem a dalšími osobami
§ 18 - Následky porušení zákazu nabývat nebo zcizovat účastnické cenné papíry cílové společnosti
§ 19 - Povinnosti osob zájmově zúčastněných na nabídce převzetí
§ 20 - Protiplnění při nabídce převzetí
§ 21 - Částečná nabídka převzetí
§ 22 - Podmíněná nabídka převzetí
§ 23 - Změna a odvolání nabídky převzetí
§ 24 - Doba závaznosti nabídky převzetí
§ 25 - Vznik smlouvy
§ 26 - Oznámení uzavření smlouvy
§ 27 - Odstoupení od smlouvy
§ 28 - Způsob oznámení
§ 29 - Ochranná lhůta
§ 30 - Zákaz nabytí účastnických cenných papírů cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí
§ 31 - Uveřejnění výsledků nabídky převzetí
§ 32 - Pravidlo průlomu
§ 33 - Odškodnění při průlomu
§ 34 - Pravidlo rovných podmínek
HLAVA IV - POVINNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ
§ 35 - Nabídková povinnost
§ 36 - Nabídková povinnost skupiny spolupracujících osob
§ 37 - Přičítaná hlasovací práva
§ 38 - Nezapočítávaná hlasovací práva
§ 39 - Výjimky z nabídkové povinnosti
§ 40 - Dočasné nabytí
§ 41 - Ostatní případy zániku nabídkové povinnosti
§ 42 - Zvláštnosti při povinné nabídce převzetí
§ 43 - Protiplnění při povinné nabídce převzetí
§ 44 - Změna výše protiplnění Českou národní bankou
§ 45 - Snížení výše protiplnění při odvracení úpadku
HLAVA V - KONKURENČNÍ NABÍDKA PŘEVZETÍ
§ 46  
§ 47  
§ 48  
HLAVA VI - DODATEČNÁ NABÍDKOVÁ POVINNOST
§ 49  
HLAVA VII - NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI PŘI NABÍDCE PŘEVZETÍ
§ 50 - Žaloba pro nesplnění nabídkové povinnosti
§ 51 - Odpovědnost za nabídku převzetí
§ 52 - Žaloba na dorovnání
§ 53 - Pozastavení hlasovacích práv
HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ŘÍZENÍ PŘED ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
§ 54  
§ 55  
§ 56  
HLAVA IX - DOHLED
Díl 1 - Předmět a nástroje dohledu a opatření k nápravě
§ 57 - Předmět dohledu
§ 58 - Nástroje dohledu
§ 59 - Společné ustanovení
§ 60 - Opatření k nápravě
Díl 2 - Správní delikty
§ 61 - Přestupky
§ 62 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 63 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA X - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 64  
ČÁST DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku
§ 65  
§ 66 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů
§ 67  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
§ 68  
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 69  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 70  
Zavřít
MENU