84/2008 Sb.Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

Částka: 025 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. března 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství
Přijato: 26. února 2008 Nabývá účinnosti: 11. března 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 526/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

84

 

VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2008
o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách,
zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

 

 

        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst.  2 a k provedení § 2 odst.  2 písm. c), § 5 odst.  4, § 8 odst.  1, § 39 odst.  3, § 77 odst.  5 písm. b), § 79 odst.  1 písm.  c), § 79 odst.  2 a 8 písm.  a) a c), § 79 odst.  10, § 82 odst.  1 a 3 písm.  b), § 82 odst.  4, § 83 odst.  1 až 3, § 83 odst.  5 písm.  b), § 84 odst.  3 a § 85 odst.  1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):

 

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        Podle této vyhlášky se postupuje při přípravě, úpravě, uchovávání, příjmu a výdeji léčivých přípravků v lékárně, na pracovišti nukleární medicíny, na imunologickém nebo mikrobiologickém pracovišti, v zařízeních ochrany veřejného zdraví a při zacházení s léčivými přípravky při poskytování zdravotních služeb a veterinární péče.

 

§ 2

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - SPRÁVNÁ LÉKÁRENSKÁ PRAXE A BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVOZU LÉKÁREN
§ 3 - Zásady přípravy léčivých přípravků
§ 4 - Zásady úpravy léčivých přípravků
§ 5 - Příprava sterilních léčivých přípravků
§ 6 - Individuální příprava
§ 7 - Hromadná příprava
§ 8 - Označování léčivých látek, pomocných látek a léčivých přípravků
§ 9 - Kontrola při příjmu, přípravě a úpravě
§ 10 - Výdej léčivých přípravků
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Záznamy o výdeji
§ 14 - Změna údajů v záznamu o výdeji zaslaného do centrálního úložiště elektronických receptů
§ 15 - Zrušení záznamu o výdeji zaslaného do centrálního úložiště elektronických receptů
§ 16 - Přístup lékárníka k vystaveným elektronickým receptům a k těm elektronickým receptům, na jejichž základě byly již léčivé přípravky vydány
§ 17 - Komunikace lékárníka s centrálním úložištěm elektronických receptů a technická dokumentace k výdeji uskutečňovanému na základě elektronického předepisování
§ 18 - Zásilkový výdej
§ 19  
§ 20 - Výdej léčivých přípravků obsahujících omamné látky nebo psychotropní látky
§ 21 - Uchovávání léčivých přípravků, léčivých látek a pomocných látek
§ 22 - Dokumentace
ČÁST TŘETÍ - PŘÍPRAVA RADIOFARMAK A BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVOZU NA PRACOVIŠTÍCH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 23 - Zásady přípravy radiofarmak
§ 24 - Pracovní postupy
§ 25 - Označování radiofarmak
§ 26 - Dokumentace
§ 27 - Kontrola
§ 28 - Zvláštní ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - PŘÍPRAVA HUMÁNNÍCH AUTOGENNÍCH VAKCÍN A BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČINNOSTI PRACOVIŠŤ USKUTEČŇUJÍCÍCH JEJICH PŘÍPRAVU
§ 29 - Příprava a kontrola humánních autogenních vakcín
§ 30 - Označování a dokumentace
ČÁST PÁTÁ - PODMÍNKY VÝDEJE V ORGÁNECH OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
§ 31 - Výdej imunologických přípravků
§ 32 - Uchovávání vakcín
§ 33 - Dokumentace o příjmu, výdeji a uchovávání vakcín
ČÁST ŠESTÁ - PODMÍNKY PRO ZACHÁZENÍ S LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
§ 34  
§ 35 - Úprava léčivých přípravků
§ 36 - Uchovávání
§ 37 - Dokumentace
§ 38  
ČÁST SEDMÁ - VÝDEJ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ VETERINÁRNÍMI LÉKAŘI, UCHOVÁVÁNÍ A VEDENÍ DOKUMENTACE
§ 39 - Výdej
§ 40 - Uchovávání
§ 41 - Dokumentace
ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÉ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 42 - Přechodné ustanovení
§ 43 - Zrušovací ustanovení
§ 44 - Účinnost
Příloha č. 1 - PODROBNÉ ČLENĚNÍ LÉKOVÝCH FOREM S OHLEDEM NA SLOŽENÍ A CESTU PODÁNÍ
Příloha č. 2 - KLASIFIKACE PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY ČISTOTY VZDUCHU PODLE POČTU ČÁSTIC
Zavřít
MENU