38/2008 Sb.Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 90/2018 Sb. s účinností od 15. června 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

38

ZÁKON
ze dne 17. ledna 2008
o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO VÝKON TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        (1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zahraniční obchod s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání1) (dále jen „nařízení Rady“),

 

a)   práva a povinnosti osob související se zahraničním obchodem se zbožím a

b)   výkon státní správy související s povolováním a kontrolou zahraničního obchodu se zbožím.

 

        (2)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   zahraničním obchodem se zbožím vývoz, dovoz, tranzit zboží nebo poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím související,

b)   zbožím výrobky nebo služby, které jsou vymezeny nařízením Rady.

 

§ 2


Působnost

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - O VÝVOZU A DOVOZU ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO VÝKON TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ, A O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI S TÍMTO ZBOŽÍM SOUVISEJÍCÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost
§ 3 - Žádost o povolení
§ 4 - Rozhodnutí o žádosti
§ 5  
§ 6 - Povinnosti vývozce a dovozce
§ 7 - Povinnosti držitele povolení k poskytnutí technické pomoci
§ 8 - Celní úřad
§ 9 - Dohled
§ 10 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 11 - Přestupky
§ 12 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 13 - Společná ustanovení
§ 14  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 16  
Příloha - Žádost o povolení k vývozu nebo k dovozu zboží a k poskytnutí technické pomoci
Zavřít
MENU