36/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 12. února 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

36

ZÁKON
ze dne 17. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele


Čl. I

 

        Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 86/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 229/2006 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 odst.  1 se za slova „Tento zákon“ vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna obchodního zákoníku
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU