1/2008 Sb.Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Částka: 001 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. ledna 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 291/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 18. listopadu 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 106/2010 Sb. s účinností od 1. května 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

1

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2007
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

        Vláda nařizuje podle § 108 odst.  3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, § 21 písm.  a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:

 

 

ČÁST PRVNÍ


PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

 

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje

 

       a) hygienické limity neionizujícího záření, metody a způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví při práci,
       b) nejvyšší přípustné hodnoty expozice fyzických osob v komunálním prostředí (dále jen „ostatní osoby“) neionizujícímu záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3 . 1011 Hz, způsob jejího zjišťování a hodnocení,
       c) hodnocení rizika neionizujícího záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7 .  1015 Hz,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
§ 2 - Nejvyšší přípustné hodnoty expozice neionizujícímu záření
§ 3 - Postup zaměstnavatele při zjišťování a hodnocení nejvyšších přípustných hodnot
§ 4 - Hodnocení rizika neionizujícího záření
§ 5 - Minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců
§ 6 - Minimální rozsah informací poskytnutých zaměstnanci k ochraně zdraví při práci
ČÁST TŘETÍ - PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ OSTATNÍCH OSOB
§ 7 - Nejvyšší přípustné hodnoty expozice a postup osoby, která používá nebo provozuje zdroj neionizujícího záření při zjišťování a hodnocení expozice ostatních osob
ČÁST ČTVRTÁ - LASERY A OCHRANA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍCH OSOB
§ 8 - Zařazení laserů do tříd
§ 9 - Výstražné texty nebo signalizace laserů
§ 10 - Údaje technické dokumentace nezbytné pro ochranu zdraví
§ 11 - Minimální technická a organizační opatření k omezení expozice zaměstnanců a ostatních osob zářením laserů
ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty
Příloha č. 2 - Nejvyšší přípustné hodnoty expozice zaměstnanců a ostatních osob ultrafialovému, viditelnému a infračervenému záření nelaserových technologických zdrojů
Příloha č. 3 - Nejvyšší přípustné hodnoty záření laserů
Zavřít
MENU