379/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 116 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 21. prosince 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 191/2016 Sb. s účinností od 1. srpna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

379

ZÁKON
ze dne 5. prosince 2007,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

 

Čl. I


        Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

        "(1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropských společenství1) podmínky vstupu cizince na území České republiky (dále jen "území") a vycestování cizince z území, stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost Policie České republiky (dále jen "policie"), Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o azylu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně státních hranic
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIV  
Zavřít
MENU