362/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 112 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 224/2015 Sb. s účinností od 1. října 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

362

ZÁKON
ze dne 6. prosince 2007,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

Čl. I

 

        Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

 

        1. V § 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

 

"c)  zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1),

_______________________________

1)

Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru.
Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění.
Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 309/2006 Sb.
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 183/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení k čl. VII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 59/2006 Sb.
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 342/2005 Sb.
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 413/2005 Sb., ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 72/2006 Sb.
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 79/2006 Sb.
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 115/2006 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 179/2006 Sb., ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 308/2006 Sb.
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 245/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XX  
Zavřít
MENU