311/2007 Sb.Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Částka: 100 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. prosince 2007 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 22. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 191/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

311

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2007

o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

 

        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm.  a) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon):

 

ČÁST PRVNÍ

 

PŘEDMĚT ÚPRAVY

 

§ 1

 

        Tato vyhláška upravuje jednací řád pro insolvenční řízení včetně náležitostí záznamu podle § 85 insolvenčního zákona, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, vyrozumění o soupisu majetkové podstaty, manipulace s přihláškami pohledávek a pravidel pro jejich úschovu a nahlížení do nich.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

JEDNACÍ ŘÁD PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

 

§ 2


        (1)  Insolvenční soud vyznačí na insolvenčním návrhu údaj o datu, hodině a minutě jeho podání.

 

        (2)  Vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, vydává insolvenční soud v elektronické formě.

 

§ 3

 

        Předseda insolvenčního soudu učiní vhodná opatření, aby v případech, kdy je insolvenční návrh podán v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, bylo zajištěno vydání vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v zákonem stanovené lhůtě.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - JEDNACÍ ŘÁD PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Náležitosti výzvy k podávání přihlášek pohledávek
§ 9  
§ 10 - Manipulace s přihláškami pohledávek
§ 11 - Náležitosti seznamu přihlášených pohledávek
§ 12 - Nahlížení do seznamu přihlášených pohledávek
§ 13  
§ 14 - Náležitosti soupisu majetkové podstaty
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST TŘETÍ - NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH PODÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
§ 19 - Náležitosti hlasovacích lístků
§ 20  
§ 21 - Náležitosti přihlášky pohledávky
§ 22  
§ 23 - Náležitosti návrhu na povolení oddlužení
§ 24  
§ 25 - Náležitosti zprávy o reorganizačním plánu
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 26  
Příloha - Minimální náležitosti jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu
Zavřít
MENU