304/2007 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. prosince 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 302/2011 Sb. s účinností od 14. října 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

304

ZÁKON
ze dne 1. listopadu 2007,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu
zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o elektronických komunikacích


Čl. I

        Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 22 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova " , pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak16)".

 

        2.  V § 24 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova "se stanoví" vkládají slova "v souladu s právními předpisy".

 

        3.  V § 24 odst. 2 písm. c) se v obou případech slova "a televizního" zrušují.

 

        4.  V § 24 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České televizi
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU