296/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. října 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 170/2018 Sb. s účinností od 1. prosince 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs9/2008 Sb.

 

296

ZÁKON
ze dne 31. října 2007,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 

Čl. I


        Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 6 odst.  1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"g)

veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, zřízené podle zvláštního zákona2a),

_______________________________

2a)

Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 483/2006 Sb.".

 

        2.  V § 11 odst.  2 se za slovo "dávat" vkládá slovo "insolvenčnímu".

 

        3.  V § 18 odst.  4 se za slova "není přípustné," vkládá slovo "insolvenční".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona směnečného a šekového
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna trestního zákona
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. XVI  
Čl. XVII - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl. XVIII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. XIX  
Čl. XX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XXI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. XXII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o komoditních burzách
Čl. XXIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Čl. XXIV  
Čl. XXV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. XXVII  
Čl. XXVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. XXIX  
Čl. XXX - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. XXXI  
Čl. XXXII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Čl. XXXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XXXIV  
Čl. XXXV - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XXXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o cenných papírech
Čl. XXXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XXXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. XXXIX  
Čl. XL - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna celního zákona
Čl. XLI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o dani silniční
Čl. XLII  
Čl. XLIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),  ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XLIV  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Čl. XLV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
Čl. XLVI  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Čl. XLVII  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XLVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vyšších soudních úřednících
Čl. XLIX  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Čl. L  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.
Čl. LI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. LII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Čl. LIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. LIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. LV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
Čl. LVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o advokacii
Čl. LVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Čl. LVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
Čl. LIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. LX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o státním podniku
Čl. LXI  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. LXII  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Čl. LXIII  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
Čl. LXIV  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
Čl. LXV  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. LXVI  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Čl. LXVII  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
Čl. LXVIII  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. LXIX  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Čl. LXX  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. LXXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. LXXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Čl. LXXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů
Čl. LXXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. LXXV  
Čl. LXXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. LXXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
Čl. LXXVIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. LXXIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. LXXX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Čl. LXXXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Čl. LXXXII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
Čl. LXXXIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Čl. LXXXIV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
Čl. LXXXV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Čl. LXXXVI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
Čl. LXXXVII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. LXXXVIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o obalech
Čl. LXXXIX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
Čl. XC  
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XCI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Čl. XCII  
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
Čl. XCIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
Čl. XCIV  
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Čl. XCV  
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XCVI  
Čl. XCVII - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
Čl. XCVIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
Čl. XCIX  
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
Čl. C  
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. CI  
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. CII  
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. CIII  
Čl. CIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. CV  
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
Čl. CVI  
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
Čl. CVII  
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Čl. CVIII  
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Čl. CIX  
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Čl. CX  
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o evropské společnosti
Čl. CXI  
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. CXII  
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
Čl. CXIII  
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl. CXIV  
ČÁST STÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. CXV  
ČÁST STÁ PRVNÍ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. CXVI  
ČÁST STÁ DRUHÁ - Změna zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
Čl. CXVII  
ČÁST STÁ TŘETÍ - Změna zákoníku práce
Čl. CXVIII  
ČÁST STÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Čl. CXIX  
ČÁST STÁ PÁTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. CXX  
ČÁST STÁ ŠESTÁ - Zmocňovací ustanovení
Čl. CXXI  
ČÁST STÁ SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. CXXII  
Zavřít
MENU