269/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. října 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. září 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 256/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

269

ZÁKON
ze dne 26. září 2007,
kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o informačních systémech
veřejné správy


Čl. I

 

        Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č.   110/2007 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

        2.  V § 9 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

        3.  V § 9 odstavec 2 zní:

 

        "(2)  Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen "výpis") nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není v elektronické podobě označené elektronickou značkou11b) správce (dále jen "výstup z informačního systému veřejné správy"), ověřují a ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. I  
Čl. II - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna obchodního zákoníku
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna katastrálního zákona
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU