194/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

Částka: 062 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. července 2007 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 17. července 2007 Nabývá účinnosti: 1. září 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 237/2014 Sb. s účinností od 7. listopadu 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

194

VYHLÁŠKA
ze dne 17. července 2007,
kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné
energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení
budov přístroji
regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst.  5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6a odst.  9, 10 a 11 zákona:

 

§ 1


Předmět úpravy


        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a stanoví

 

a)   pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody,

b)   měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody,

c)    požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov měřicí a indikační technikou a zařízeními regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům,

d)   rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.

 

Pravidla pro vytápění

 

§ 2


        (1)  Otopné období začíná 1. září a končí 31.  května následujícího roku.

 

        (2)  Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pravidla pro vytápění
§ 3  
§ 4 - Pravidla pro dodávku teplé vody
§ 5 - Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé vody uplatňované při užívání nových nebo při změně dokončených staveb
§ 6 - Regulace ústředního vytápění a přípravy teplé vody v budově
§ 7 - Měření množství tepelné energie a teplé vody v zúčtovací jednotce
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Výpočtové vnitřní teploty a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech
Příloha č. 2 - Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a přípravu teplé vody bytů, nebytových prostor a společných prostor bytových budov
Příloha č. 3 - Stanovení měrného ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé vody nebytových budov
Zavřít
MENU