181/2007 Sb.Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. června 2007 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 160/2008 Sb. s účinností od 13. května 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

181

ZÁKON
ze dne 8. června 2007
o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek
a o změně některých zákonů

PREAMBULE

        Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.

 

        Parlament České republiky, vědom si povinnosti vyrovnat se s následky totalitních a autoritativních režimů 20. století, vyjadřuje vůli zkoumat a připomínat důsledky činnosti zločinných organizací založených na komunistické a nacistické ideologii, které v letech 1938 - 1945 a 1948 - 1989 prosazovaly potlačování lidských práv a odmítaly principy demokratického státu.

 

        Poznání historických pramenů a dalších svědectví o uvedených režimech a událostech k nim vedoucích umožňuje lépe pochopit důsledky systematického ničení tradičních hodnot evropské civilizace, vědomého porušování lidských práv a svobod, morálního a hospodářského úpadku provázeného justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazení fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužívání výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům a bezohledného ničení přírody. Vzdělání občanů o těchto tématech přispívá k upevňování demokratických tradic a rozvoje občanské společnosti, současně napomáhá naplňování ideálů spravedlnosti, popsání zločinů a pojmenování jejich organizátorů a vykonavatelů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
HLAVA III - ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 18  
§ 19 - Spolehlivost a bezúhonnost
HLAVA V - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
§ 22  
§ 23 - Přechodné ustanovení
§ 24 - ČÁST TŘETÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
§ 25  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 26  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 27  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 28  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
§ 29  
§ 30 - ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
§ 31  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákoníku práce
§ 32  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 33  
Zavřít
MENU