111/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. května 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 2007 Nabývá účinnosti: 15. května 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

111

ZÁKON
ze dne 19. dubna 2007,
kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o péči o zdraví lidu

 

Čl. I)

zrušena zákonem č. 375/2011 Sb. (účinnost: 1. dubna 2012)

 

 

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České lékařské komoře,
České stomatologické komoře
a České lékárnické komoře

Čl. II

        Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona č. 160/1992 Sb. a zákona č. 285/2002 Sb., se mění takto:

 

        1.  Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámek pod čarou č. 1a až 1h zní:

 

"§ 6a

        (1)  Komora zapíše na základě žádosti do seznamu členů

 

a)   státního příslušníka členského státu Evropské unie,

b)   občana smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru1a) nebo Švýcarské konfederace1b),

c)    rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie1c) nebo rodinného příslušníka osoby uvedené pod písmenem b), pokud má na území České republiky právo pobytu,

d)   státního příslušníka nečlenského státu Evropské unie, který je držitelem dokladu potvrzujícího přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky1d),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU