79/2007 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Částka: 034 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. dubna 2007 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. dubna 2007 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 49/2017 Sb. s účinností od 1. března 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

79

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. dubna 2007
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

        Vláda nařizuje podle § 2c odst.  5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst.  2 písm.  b) zákona, a podle § 1 odst.  3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") agroenvironmentální opatření.

 

§ 2

 

Agroenvironmentální opatření

 

        Agroenvironmentální opatření zahrnují tato podopatření:

 

a)   podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí, které se člení na tituly

1.   ekologické zemědělství,

2.   integrovaná produkce,

b)   podopatření ošetřování travních porostů, které se člení na tituly

1.   louky,

2.   mezofilní a vlhkomilné louky,

3.   horské a suchomilné louky,

4.   trvale podmáčené a rašelinné louky,

5.   ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Agroenvironmentální opatření
§ 3 - Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření
§ 4 - Poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálního opatření
§ 5 - Změna výměry
§ 6 - Převod a přechod zařazení do agroenvironmentálního opatření
ČÁST DRUHÁ - BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ
§ 7 - Titul ekologické zemědělství
§ 8 - Titul integrovaná produkce
§ 9 - Podopatření ošetřování travních porostů
§ 10 - Titul zatravňování orné půdy
§ 11 - Titul pěstování meziplodin
§ 12 - Titul biopásy
§ 13 - Sazby dotace
§ 14 - Snížení dotace
§ 15 - Neposkytnutí dotace
§ 16 - Vrácení dotace
§ 17 - Vyřazení z agroenvironmentálního opatření a vrácení dotace
§ 18 - Snížení nebo neposkytnutí dotace za nedodržení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu
§ 19 - Snížení dotace za nedodržení podmínek uvedených v § 4 odst. 2 písm. h)
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20 - Přechodná ustanovení
§ 21 - Zaokrouhlování
§ 22 - Účinnost
Příloha č. 1 - Speciální byliny a zelenina pěstované v systému ekologického zemědělství na orné půdě pro účely podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul ekologické zemědělství (§ 7)
Příloha č. 2 - Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu
Příloha č. 3 - Podmínky na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (§ 4 odst. 2 písm. h)
Příloha č. 4 - Přepočítávací koeficienty
Příloha č. 5 - Seznam druhů ovocných stromů a ovocných keřů, které lze pěstovat v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)
Příloha č. 6 - Zelenina pěstovaná v systému integrovaná produkce na orné půdě pro účely podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce (§ 8)
Příloha č. 7 - Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování teplot a vlhkosti vzduchu v ovocném sadu nebo při pěstování zeleniny v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)
Příloha č. 8 - Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)
Příloha č. 9 - Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu nebo při pěstování zeleniny v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)
Příloha č. 10 - Mezní hodnoty chemických látek, jejichž obsah je zjišťován v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)
Příloha č. 11 - Maximální povolené limity hnojení dusíkem na 1 ha při pěstování zeleniny v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce (§ 8)
Příloha č. 12 - Evidenční karta půdního bloku, popřípadě jeho dílu pro účely podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce (§ 8)
Příloha č. 13 - Maximální počet výsevu/výsadby jednotlivých druhů zeleniny na 1 ha v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce (§ 8)
Příloha č. 14 - Rostlinné druhy, u kterých je povinná seč v rámci podopatření ošetřování travních porostů titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 9 odst. 17 písm. e)
Příloha č. 15 - Meziplodiny pro účely podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin (§ 11)
Příloha č. 16 - Složení směsi osiv pro výsev 1 ha biopásu v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy (§ 12)
Zavřít
MENU