29/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. února 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 20. února 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 329/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

29

ZÁKON
ze dne 30. ledna 2007,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb.,
kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o sociálních službách

Čl. I

        Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se mění takto:

        1. V § 34 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

       "s) intervenční centra.".

        2. V § 60 odst.  1 se věty druhá a třetí zrušují.

        3. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který včetně nadpisu zní:

 

"§ 60a

Intervenční centra

        (1)  Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu26) je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s  ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v  intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v  oblasti ochrany před domácím násilím
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU