589/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Částka: 188 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. prosince 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 202/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

589

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2006,
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby
a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

        Vláda nařizuje podle § 100 odst. 1 a § 213 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT PRÁVNÍ ÚPRAVY
A ZÁKLADNÍ POJMY

 

§ 1


Úvodní ustanovení

 

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) upravuje odchylně pracovní dobu a dobu odpočinku zaměstnanců v dopravě uvedených v § 100 odst.  1 písm.  a) až f) zákoníku práce, jejichž zaměstnavatel je dopravcem nebo správcem pozemních komunikací nebo provozovatelem dopravní infrastruktury podle jiných právních předpisů3). Dále vymezuje odměnu členů osádky autobusu za dobu čekání mezi spoji časově a místně určenou jízdním řádem ve veřejné linkové osobní dopravě a dobu řízení v mezinárodní drážní dopravě.

 

§ 2


        Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku se vztahuje na zaměstnance uvedené v § 1, kterými jsou pro účely tohoto nařízení:

 

a)   členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4) nebo podle mezinárodní smlouvy vyhlášené ve Sbírce zákonů4a), kterými jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí (dále jen „člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu“),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT PRÁVNÍ ÚPRAVY A ZÁKLADNÍ POJMY
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU   ZAMĚSTNANCŮ V DOPRAVĚ
HLAVA I - ČLEN OSÁDKY NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NEBO AUTOBUSU V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Díl 1 - Pracovní doba
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Díl 2 - Doba odpočinku
§ 7 - Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
§ 8 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Díl 3 - Přestávka v práci
§ 9  
HLAVA II - ZAMĚSTNANEC ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Díl 1 - Pracovní doba
§ 10  
Díl 2 - Doba odpočinku
§ 11 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
§ 12 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu
HLAVA III - ZAMĚSTNANEC DRÁŽNÍ DOPRAVY
Díl 1 - Pracovní doba
§ 13  
Díl 2 - Doba odpočinku
§ 14 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Díl 3 - Dovolená
§ 15 - Podmínky poskytování dovolené v kalendářních dnech
HLAVA IV - ZAMĚSTNANEC MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
Díl 1 - Pracovní doba
§ 16  
Díl 2 - Doba odpočinku
§ 17 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
§ 18 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Díl 3 - Bezpečnostní přestávka
§ 19  
HLAVA V - ZAMĚSTNANEC ZAJIŠŤUJÍCÍ PROVOZOVÁNÍ LETIŠTĚ
Díl 1 - Pracovní doba
§ 20  
Díl 2 - Doba odpočinku
§ 21 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
HLAVA VI - ČLEN POSÁDKY LETADLA
Díl 1 - Pracovní doba
§ 22  
Díl 2 - Doba odpočinku
§ 23  
Díl 3 - Pracovní pohotovost
§ 24  
HLAVA VII - ČLEN POSÁDKY PLAVIDLA
Díl 1 - Pracovní doba
§ 25  
Díl 2 - Doba odpočinku
§ 26 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
§ 27 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 28  
§ 29  
Zavřít
MENU