545/2006 Sb.Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

Částka: 177 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2006 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 29. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 396/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

545

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2006
o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98a odst.  2 písm.  c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.

 

§ 2

 

Obecná ustanovení

 

        (1)  Za nedodržení standardů se nepovažuje, jestliže příslušný držitel licence neprovede úkony a postupy vyžadované standardy ve stanovených lhůtách z důvodu, že

 

a)   daný účastník trhu s plynem ve lhůtě stanovené pro dodržení standardu učiní projev vůle, ze kterého jednoznačně vyplývá požadavek provést tyto úkony a postupy ve lhůtě delší, než je lhůta stanovená standardem,

b)   daný účastník trhu s plynem prokazatelně neposkytne součinnost nezbytnou k dodržení standardu,

c)    není spravedlivě možné požadovat od příslušného držitele licence dodržení standardu, zejména v důsledku vzniku živelních událostí nebo havárií na zařízení přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo zásobníku plynu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Obecná ustanovení
§ 3 - Uplatnění náhrad
ČÁST DRUHÁ - STANDARDY PŘEPRAVY, DISTRIBUCE NEBO USKLADŇOVÁNÍ
§ 4 - Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše
§ 5 - Standard kvality plynu
§ 6 - Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu
§ 7 - Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu
§ 8 - Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu
§ 9 - Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě
§ 10 - Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu
§ 11 - Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu
§ 12 - Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby
§ 13 - Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu
§ 14 - Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu
ČÁST TŘETÍ - STANDARDY DODÁVEK
§ 15 - Standard obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn
§ 16 - Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 17 - Vykazování dodržování kvality dodávek plynu a souvisejících služeb
§ 18 - Zrušovací ustanovení
§ 19 - Účinnost
Příloha - VZOR Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok .........
Zavřít
MENU