537/2006 Sb.Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem

Částka: 174 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. prosince 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 29. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 355/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

537

 

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2006
o očkování proti infekčním nemocem

 

        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst.  1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 45 odst.  2, § 46 odst.  1, 2, 6 a § 47 odst.  3 zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje

 

a)   členění očkování, podmínky provedení očkování a pasivní imunizace, způsoby vyšetřování imunity, pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění a podmínky, za kterých mohou být v souvislosti se zvláštním očkováním fyzické osoby zařazeny na tato pracoviště,

b)   případy, kdy je před provedením pravidelného a zvláštního očkování fyzická osoba povinna podrobit se vyšetření stavu imunity a kdy je povinna podrobit se stanovenému druhu očkování,

c)    rozsah zápisu o provedeném očkování do očkovacího průkazu nebo zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého a do zdravotnické dokumentace očkovaného, a

d)   vzor mezinárodního osvědčení o očkování proti žluté zimnici v českém a anglickém jazyce.

 

§ 2

 

Členění očkování

 

        (1)  Očkování proti infekčním nemocem se člení na

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Členění očkování
§ 3 - Pravidelné očkování proti tuberkulóze
§ 4 - Pravidelné očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B
§ 5 - Pravidelné očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím
§ 6 - Pravidelné očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám
§ 7 - Pravidelné očkování proti virové hepatitidě B
§ 8 - Pravidelné očkování proti pneumokokovým nákazám
§ 9 - Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B
§ 10 - Zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B
§ 11 - Zvláštní očkování proti vzteklině
§ 12 - Zvláštní očkování proti chřipce
§ 13 - Očkování proti vzteklině nebo proti tetanu při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony
§ 14 - Provádění očkování
§ 15 - Podmínky provedení pasivní imunizace
§ 16 - Pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění
§ 17 - Podmínky, za kterých smějí být fyzické osoby zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění
§ 18 - Rozsah zápisu o provedeném očkování
§ 19 - Přechodná ustanovení
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Zrušovací ustanovení
§ 25 - Účinnost
Příloha č. 1 - Indikace očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou u dětí
Příloha č. 2 - Imunoprofylaxe tetanu při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony
Zavřít
MENU