527/2006 Sb.Vyhláška o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 171 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. prosince 2006 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 24. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 470/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 435/2012 Sb. s účinností od 7. prosince 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

527

VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2006
o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva
dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů

        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst.  2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 259/1998 Sb., zákona č. 146/1999 Sb., zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

 

ČÁST PRVNÍ

UŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÝCH KOMUNIKACÍ


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví

 

a)   pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,

b)   další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,

c)   výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,

d)   způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného,

e)   způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - UŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÝCH KOMUNIKACÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
HLAVA II - ČASOVÝ POPLATEK
§ 3 - Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry a umístění ve vozidle [K § 21e odst.  1 písm.  a) a odst.  2 zákona]
§ 4 - Prvky kupónů a jejich barevné provedení
§ 5 - Plošné řešení prvního dílu kupónu
§ 6 - Plošné řešení druhého dílu kupónu
§ 7 - Způsob vyplňování kupónů a vyznačování začátku jejich platnosti (K § 21e odst.  2 zákona)
§ 8 - Způsob evidence kupónů (K § 21e odst.  2 zákona)
§ 9 - Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá zpoplatnění (K § 20 odst.  1 zákona)
HLAVA III - MÝTNÉ
§ 10 - Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné (K § 20 odst.  1 zákona)
§ 11 - Výše kauce (K § 22b odst.  6 zákona)
Díl 1 - Evidence v systému elektronického mýtného [K § 22b odst.  2 písm.  f) a § 22c odst.  4 zákona]
§ 12 - Evidence údajů o mýtném
§ 13 - Způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného
§ 14 - Evidované údaje
§ 15 - Způsob evidence při změně provozovatele vozidla
§ 16 - Odhlášení ze systému elektronického mýtného
Díl 2 - Způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného
§ 17 - Způsoby úhrady mýtného
Díl 3 - Nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání [K § 22c odst.  4 a k § 22d odst.  1 písm.  c) a odst.  3 zákona]
§ 18 - Elektronické zařízení
§ 19 - Nakládání s elektronickým zařízením v případě, kdy se elektronické zařízení dostane z držení provozovatele vozidla
§ 20 - Přeprava elektronického zařízení bez povinnosti platit mýtné
§ 21 - Montáž elektronického zařízení
§ 22 - Nastavení údajů do elektronického zařízení
§ 23 - Kontrola funkčnosti elektronického zařízení
HLAVA IV  
§ 24 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon  o pozemních komunikacích
§ 25  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 26  
Příloha č. 1 - Vzory kupónů prokazující zaplacení časového poplatku
Příloha č. 2 - Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku
Příloha č. 3 - Seznam mýtných úseků dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému
Příloha č. 4 - Seznam mýtných úseků silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému
Zavřít
MENU