524/2006 Sb.Vyhláška o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu

Částka: 169 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. prosince 2006 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 24. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 365/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 354/2008 Sb. s účinností od 1. října 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

524

VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2006
o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě,
přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu


        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst.  7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst.  7 písm.  e), h) a k) energetického zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) upravuje:

       a) pravidla pro organizování trhu s plynem,
       b) podmínky dodávek plynu pro konečné zákazníky,
       c) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.

§ 2
Základní pojmy

        (1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) domácí zónou - území vymezené na základě vymezeného území provozovatele regionální distribuční soustavy,
       b) hraničním bodem - soubor předávacích míst mezi přepravní soustavou na území České republiky a zahraničními přepravními nebo distribučními soustavami,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Trh s plynem
§ 4 - Přeprava plynu
§ 5  
§ 6 - Postup při rezervaci kapacity v přepravní soustavě
§ 7  
§ 8 - Řešení nedostatku přepravní kapacity
§ 9 - Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách
§ 10 - Distribuce plynu
§ 11  
§ 12 - Postup při přidělování kapacity v distribuční soustavě
§ 13  
§ 14 - Řešení nedostatku distribuční kapacity
§ 15 - Informace o kapacitách a souvisejících službách předávacích míst přeshraničních plynovodů
§ 16 - Uskladňování plynu
§ 17 - Postup při rezervaci skladovací kapacity
§ 18 - Řešení nedostatku skladovací kapacity
§ 19 - Informace o skladovacích kapacitách
§ 20 - Označení účastníků trhu s plynem, předávacích míst a odběrných míst
§ 21 - Přiřazení odpovědnosti za odchylku
§ 22 - Dodávka dvou a více obchodníků s plynem do jednoho odběrného místa
§ 23 - Nominace
§ 24  
§ 25 - Renominace
§ 26 - Obchodní vyrovnávání odchylek
§ 27 - Krátkodobý trh
§ 28 - Fyzické vyrovnávání odchylek
§ 29 - Měření a zpracování naměřených hodnot
§ 30  
§ 31 - Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů dodávky
§ 32  
§ 33 - Vyhodnocování a zúčtování rozdílů mezi hodnotami podle typových diagramů dodávek a skutečnými hodnotami spotřeby
§ 34 - Vyhodnocení odchylek jednotlivých subjektů zúčtování a jejich vypořádání
§ 35  
§ 36 - Změna dodavatele plynu
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Požadavky na vyúčtování dodávek plynu
§ 40 - Přechodná ustanovení
§ 41 - Zrušovací ustanovení
§ 42 - Účinnost
Příloha č. 1 - Náležitosti žádosti o rezervaci přepravní kapacity
Příloha č. 2 - Kategorizace konečných zákazníků
Příloha č. 3 - Náležitosti žádosti o přidělení distribuční kapacity
Příloha č. 4 - Náležitosti žádosti o rezervaci skladovací kapacity
Příloha č. 5 - Pravidla pro posouzení proveditelnosti renominace
Příloha č. 6 - Rovnice pro určení tolerance poskytované provozovatelem přepravní soustavy subjektům zúčtování na jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy
Příloha č. 7 - Charakter odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky
Příloha č. 8 - Rozpočítání zbytkového diagramu odběru a výpočet odběru podle typového diagramu dodávky
Příloha č. 9 - Stanovení plánované roční spotřeby plynu
Příloha č. 10 - Třídy typových diagramů dodávky
Zavřít
MENU