522/2006 Sb.Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Částka: 168 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 13. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 15. prosince 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 220/2022 Sb. s účinností od 1. srpna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

522

 

VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2006
o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

 

        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 34 odst. 3 a § 38a odst. 4 zákona:

 

§ 1

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2a) upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen „kontrola“).

 

§ 2

 

Obecná ustanovení

 

        (1)  Orgán Policie České republiky, dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy (dále jen "kontrolní orgán") provádí kontrolu

 

a)   na pozemních komunikacích3) nebo na jiném vhodném místě mimo provozovnu dopravce (dále jen "silniční kontrola") a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět
§ 2 - Obecná ustanovení
§ 3 - Předmět kontroly
§ 4 - Silniční kontrola
§ 5 - Kontrola v provozovně
§ 6 - Systém kontrol v oblasti dodržování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku
§ 7 - Kontrola přepravy nebezpečných věcí
§ 8 - Přechodná ustanovení
§ 9  
Příloha č. 1 - Vzor paměťové karty
Příloha č. 2 - PORUŠENÍ POVINNOSTI ZAHRANIČNÍMI DOPRAVCI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A ULOŽENÉ SANKCE
Příloha č. 3 - POČET ZJIŠTĚNÝCH PORUŠENÍ
Příloha č. 4 - KATEGORIZACE RIZIK
Příloha č. 5 - OPATŘENÍ UČINĚNÁ VŮČI TUZEMSKÝM DOPRAVCŮM, KTEŘÍ PORUŠILI POVINNOST V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH
Příloha č. 6 - SANKCE
Příloha č. 7 - KONTROLNÍ SEZNAM
Zavřít
MENU