505/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Částka: 164 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 15. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 387/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

505

 

VYHLÁŠKA
ze dne 15. listopadu 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 

        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst.  2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ SCHOPNOSTI ZVLÁDAT ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY

 

§ 1

 

        (1)  Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se pro účely stanovení stupně závislosti hodnotí podle aktivit, které jsou pro jednotlivé základní životní potřeby vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

        (2)  Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk fyzické osoby.

 

        (3)  Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí

 

a)   tělesné struktury a

b)   tělesné funkce duševní, mentální, smyslové, oběhové, dechové, hematologické, imunologické, endokrinologické, metabolické, zažívací, vylučovací, neuromuskuloskeletální, včetně hrubé a jemné motoriky, a funkce hlasu, řeči a kůže,

a to ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy funkčních schopností.

 

        (4)  Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje stav, kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké, kdy i přes využívání zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využívání běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku nelze zvládnout životní potřebu v přijatelném standardu. Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném standardu. Přijatelným standardem se rozumí zvládání základní životní potřeby v kvalitě a způsobem, který je běžný a obvyklý, a který umožňuje, aby tato potřeba byla zvládnuta bez každodenní pomoci jiné osoby.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - ROZSAH ÚKONŮ POSKYTOVANÝCH V RÁMCI ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ U JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ NĚKTERÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
§ 3 - Základní sociální poradenství
§ 4 - Odborné sociální poradenství
§ 5 - Osobní asistence
§ 6 - Pečovatelská služba
§ 7 - Tísňová péče
§ 8 - Průvodcovské a předčitatelské služby
§ 9 - Podpora samostatného bydlení
§ 10 - Odlehčovací služby
§ 11 - Centra denních služeb
§ 12 - Denní stacionáře
§ 13 - Týdenní stacionáře
§ 14 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
§ 15 - Domovy pro seniory
§ 16 - Domovy se zvláštním režimem
§ 17 - Chráněné bydlení
§ 18 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
§ 19 - Raná péče
§ 20 - Telefonická krizová pomoc
§ 21 - Tlumočnické služby
§ 22 - Azylové domy
§ 23 - Domy na půl cesty
§ 24 - Kontaktní centra
§ 25 - Krizová pomoc
§ 26 - Nízkoprahová denní centra
§ 27 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
§ 28 - Noclehárny
§ 29 - Služby následné péče
§ 30 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
§ 31 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
§ 32 - Sociálně terapeutické dílny
§ 33 - Terapeutické komunity
§ 34 - Terénní programy
§ 35 - Sociální rehabilitace
ČÁST TŘETÍ - ZDRAVOTNÍ STAVY VYLUČUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
§ 36  
ČÁST ČTVRTÁ - KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
§ 37  
ČÁST PÁTÁ - HODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
§ 38  
ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ ZAMĚSTNANCE OBCE
§ 39  
ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 40  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 41  
Příloha č. 1 - Činnosti pro hodnocení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti a odchylný způsob hodnocení těchto úkonů u osob do 18 let věku
Příloha č. 2 - Obsah standardů kvality sociálních služeb
Příloha č. 3 - Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance obce, kterým se prokazuje při provádění sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku na péči
Zavřít
MENU