503/2006 Sb.Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Částka: 163 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 10. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Zobrazit změny   Všechna znění   Původní znění   Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy   Zobrazit názvy  

Novely předpisu

63/2013 Sb.(29. března 2013); 66/2018 Sb.(20. dubna 2018);

Provádí předpisy

183/2006 Sb. - podle § 193;

OKEČ

14.000; 26.000; 45.000; 75.000;

CZ-NACE

05; 06; 07; 08; 09; 23; 41; 42; 43; 71; 81;
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 66/2018 Sb. s účinností od 20. dubna 2018
Zavřít

503

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2006

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Část první

Předmět úpravy

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti

a

žádosti o územně plánovací informaci,

b

žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,

c

žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,

d

žádosti o vydání společného povolení a jejích příloh,

e

žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,

f

informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,

g

jednotlivých druhů územních rozhodnutí,

h

společného povolení,

i

společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,

j

žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,

k

informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,

l

oznámení záměru a jeho příloh,

m

územního souhlasu,

n

společného oznámení záměru a jeho příloh,

o

společného souhlasu.

(2) Tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti

a

veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí,

b

územního opatření o stavební uzávěře,

c

územního opatření o asanaci území.

(3) Ve věcech stavebního řádu tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti

a

ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona a jeho příloh,

b

žádosti o stavební povolení a jejích příloh,

c

oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, žádosti o povolení předčasného užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, certifikátu autorizovaného inspektora, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných,

d

rozhodnutí stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb, veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby, souhlasu a rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek,

e

výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce stavby.

(4) U systému stavebně technické prevence tato vyhláška upravuje rozsah a způsob předávání informací o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby.

Část druhá

Územní řízení

Hlava I

Žádost o územně plánovací informaci

(K § 21 odst. 4 stavebního zákona)

§ 2

(1) Žádost o územně plánovací informaci obsahuje

a

identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,

b

katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,

c

druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),

d

údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,

e

druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

(2) K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

Hlava II

Žádost o vydání územního rozhodnutí

(K § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebního zákona)

§ 3

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

(1) Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příloha č. 1 k této vyhlášce) a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních.

(3) K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

(4) Žádost o vydání územního rozhodnutí pro soubor staveb v areálu jaderného zařízení vedle obsahových náležitostí stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce obsahuje

a

identifikační údaje o stavbách v souboru staveb, o jejich druhu a účelu, jejich skladbě, základních údajích o kapacitních a časových maximech vstupů a výstupů, o maximální výměře zastavěných ploch pro umístění staveb v areálu, maximálním výškovém ohraničení staveb uvnitř areálu, o minimálních odstupových vzdálenostech jednotlivých staveb od hranice areálu a sousedních staveb mimo areál,

b

údaj o době trvání stavby, pokud je navrhována stavba dočasná.

§ 4

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

(1) Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (příloha č. 2 k této vyhlášce) a dokumentaci podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních.

(3) K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a podle charakteru změny využití území dokumentaci podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

(4) zrušen vyhláškou č. 66/2018 Sb. (účinnost: 20. dubna 2018)

§ 5

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

(1) Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (příloha č. 3 k této vyhlášce) a dokumentaci podle přílohy č. 3 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních.

(3) K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a dokumentaci podle přílohy č. 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

§ 6

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

(1) Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4 k této vyhlášce).

(3) Grafické přílohy žádosti se přikládají ve dvou vyhotoveních.

§ 7

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

(1) Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 5 k této vyhlášce).

(3) Grafické přílohy žádosti se přikládají ve dvou vyhotoveních.

§ 7a

Žádost o vydání společného povolení

(K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona)

(1) Žádost o vydání společného povolení se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání společného povolení podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 8 až 11 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

(3) K žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části C formuláře a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 8 11 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

(4) Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který rozhodnutí vydává.

Hlava III

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

(K § 87 odst. 5 stavebního zákona)

§ 8

(1) Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje

a

identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,

b

předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,

c

katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků,

d

údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí,

e

místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením,

f

upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží,

g

údaj o tom, kde lze nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.

(2) Součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, případně též znázornění vzhledu záměru. U souboru staveb v areálu jaderného zařízení se pouze graficky vymezí plochy areálu jaderného zařízení a jeho vazby na okolí.

(3) Informace podle odstavců 1 a 2 musí být vyhotovena tak, aby byla zajištěna její čitelnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, nejméně o velikosti formátu A3.

Hlava IV

Územní rozhodnutí

(K § 92 odst. 5 stavebního zákona)

§ 9

Rozhodnutí o umístění stavby

(1) Rozhodnutí o umístění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje

a

druh a účel umisťované stavby,

b

katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje,

c

umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb,

d

určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,

e

vymezení území dotčeného vlivy stavby.

(2) Rozhodnutí o umístění stavby v odůvodněných případech dále obsahuje

a

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,

b

další podmínky pro projektovou přípravu stavby,

c

podmínky napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

(3) Rozhodnutí o umístění stavby, pro kterou se podle § 96b stavebního zákona nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje podle potřeby podmínky k zabezpečení souladu stavby s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

(4) Rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení obsahuje

a

vymezení areálu jako stavebního pozemku,

b

údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se soubor staveb umisťuje,

c

stanovení skladby, druhu a účelu staveb,

d

stanovení minimálních odstupových vzdáleností staveb umisťovaných uvnitř areálu jaderného zařízení od hranice areálu, popřípadě od sousedních staveb mimo areál jaderného zařízení,

e

vymezení maximální výměry zastavěných ploch pro umístění staveb v areálu jaderného zařízení, maximální výškové omezení staveb uvnitř areálu jaderného zařízení,

f

stanovení rámcových podmínek napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, zejména míst napojení a kapacit, limitních požadavků na vstupy a výstupy nezbytné pro realizaci a provoz areálu, a to kapacitních a časových maxim povolených vstupů, například vody, energie a skladovaného paliva, a kapacitních a časových maxim povolených výstupů, například odpadních vod, odpadů, emisí a imisí,

g

vymezení území dotčeného vlivy stavby,

h

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,

i

podle potřeby stanovení dalších podmínek pro projektovou přípravu stavby,

j

stanovení doby platnosti, má-li být delší, než stanoví stavební zákon,

k

u dočasných staveb stanovení lhůty pro jejich odstranění.

(5) V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje územní rozhodnutí též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje územní rozhodnutí též povolení umisťovat stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení.

(6) V případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se stanoví, že u staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až h) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno ohlášení (§ 78 odst. 6 stavebního zákona), obsahuje rozhodnutí o umístění stavby i podmínky pro provedení stavby.

(7) V případě, že je stavba označena jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem (§ 117 odst. 1 stavebního zákona), je toto označení obsahovou náležitostí rozhodnutí o umístění stavby.

(8) Přílohou rozhodnutí o umístění stavby je katastrální situační výkres podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb. U liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvláště rozsáhlých se přikládá situační výkres širších vztahů podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

§ 10

Rozhodnutí o změně využití území

(1) Rozhodnutí o změně využití území kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje

a

katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, jichž se změna využití týká,

b

plošné vymezení a určení nového využití území.

(2) Rozhodnutí o změně využití území podle potřeby dále obsahuje

a

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,

b

další podmínky pro projektovou přípravu změny využití území,

c

podmínky napojení území na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a způsob jeho nezávadného odvodnění.

(3) Rozhodnutí o změně využití území, pro které se podle § 96b stavebního zákona nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje podle potřeby podmínky k zabezpečení souladu posuzované změny s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

(4) V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje rozhodnutí o změně využití území též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje rozhodnutí o změně využití území též povolení provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky.

(5) V případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se stanoví, že u terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. i) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno ohlášení (§ 78 odst. 6 stavebního zákona), obsahuje rozhodnutí o změně využití území i podmínky pro provedení změny.

(6) Přílohou rozhodnutí o změně využití území je katastrální situační výkres podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Při změnách využití území zvláště rozsáhlého se přikládá situační výkres širších vztahů podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

§ 11

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

(1) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje

a

označení stavby, jíž se změna vlivu užívání týká, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž je stavba umístěna,

b

specifikaci změny užívání stavby.

(2) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.

(3) Přílohou rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě vybraná část dokumentace objektů podle přílohy č. 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

§ 12

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

(1) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje

a

katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, jichž se dělení nebo scelení týká,

b

určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke každému pozemku.

(2) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.

(3) Grafická příloha rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením nových hranic pozemků a přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace na každý nově vytvořený pozemek.

§ 13

Rozhodnutí o ochranném pásmu

(1) Rozhodnutí o ochranném pásmu kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje

a

označení chráněné stavby, zařízení či území, katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se ochranné pásmo zřizuje,

b

stanovení zákazů nebo omezení některých činností z důvodů ochrany života, veřejného zdraví a životního prostředí před negativními účinky provozu průmyslových, zemědělských, dopravních a jiných staveb nebo z důvodů ochrany staveb a zařízení před negativními vlivy okolí,

c

dobu platnosti rozhodnutí, pokud je možno ji předem stanovit.

(2) Rozhodnutí o ochranném pásmu dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.

(3) Grafická příloha rozhodnutí o ochranném pásmu, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic ochranného pásma a chráněných staveb, zařízení a pozemků. U ochranných pásem liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvlášť rozsáhlých se doplní uvedené údaje na mapovém podkladě v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000.

§ 13a

Společné povolení

(K § 94p odst. 7 a § 94y odst. 8 stavebního zákona)

(1) Společné povolení, kterým se schvaluje stavební záměr, obsahuje

a

stanovení druhu a účelu stavby,

b

údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a povoluje,

c

popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,

d

umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb,

e

vymezení území dotčeného vlivy stavby.

(2) Společné povolení dále podle potřeby obsahuje

a

stanovení podmínek pro provedení stavby, zejména z hlediska komplexnosti a plynulosti výstavby a ochrany životního prostředí,

b

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,

c

stanovení podmínek pro užívání stavby,

d

stanovení podmínek napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

e

stanovení podmínek pro dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem,

f

stanovení fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby,

g

uložení zpracování dokumentace pro provádění stavby,

h

stanovení doby platnosti, má-li být delší, než stanoví stavební zákon,

i

stanovení lhůty pro odstranění dočasných staveb,

j

stanovení provedení zkušebního provozu, popřípadě podmínek pro jeho provedení.

(3) V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje společné povolení též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 10 nebo § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje společné povolení též povolení připojení pozemní komunikace nebo povolení umisťovat a provádět stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení, souhlas nebo ohlášení stavebnímu úřadu nebo povolení provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky.

(4) Pokud je ve společném povolení povolováno vodní dílo4), obsahuje výroková část společného povolení dále

a

název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku podle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla souvisejícího s vodním tokem,

b

číslo hydrogeologického rajonu, název a kód útvaru podzemních vod, pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla souvisejícího se zdrojem podzemních vod,

c

určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

§ 13b

Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

(K § 95 odst. 7 stavebního zákona)

(1) Žádost o vydání příslušného druhu územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení se podává na formulářích, jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání příslušného druhu územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení žadatel připojí přílohy uvedené v částech C formulářů jednotlivých žádostí o vydání příslušných druhů územních rozhodnutí (přílohy č. 1 až 4 k této vyhlášce) a odpovídající dokumentaci podle příloh č. 1, 2, 4, 6 a 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

(3) Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.

(4) Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který rozhodnutí vydává.

Část třetí

Zjednodušené územní řízení

§ 14

Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

(K § 95 odst. 7 stavebního zákona)

(1) Informace o návrhu výroku rozhodnutí, které má být vydáno ve zjednodušeném územním řízení, obsahuje

a

návrh výroku příslušného územního rozhodnutí,

b

upozornění o způsobu a lhůtách podávání námitek účastníků řízení,

c

upozornění, kdy a kde je možné do podkladů nahlédnout.

(2) Součástí informace je grafické vyjádření záměru obsahující obdobné náležitosti uvedené v ustanovení § 9 odst. 5, § 10 odst. 5, § 11 odst. 3 nebo § 12 odst. 3.

(3) Informace podle odstavců 1 a 2 musí být vyhotovena tak, aby byla zajištěna její čitelnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, nejméně o velikosti formátu A3.

Část čtvrtá

Územní souhlas a společný souhlas

§ 15

Oznámení záměru

(K § 96 odst. 11 stavebního zákona)

(1) Oznámení záměru se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Oznamovatel v oznámení záměru uvede údaje k posouzení, že jsou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu místo územního rozhodnutí stanovené v § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a údaje o zahrnutí podmínek ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

(3) Oznamovatel připojí grafické přílohy uvedené v části B formuláře oznámení záměru (příloha č. 7 k této vyhlášce).

(4) Grafické přílohy podle odstavce 3 se přikládají ve dvou vyhotoveních.

§ 15a

Územní souhlas

(K § 96 odst. 11 stavebního zákona)

(1) Územní souhlas kromě náležitostí stanovených v § 96 odst. 4 stavebního zákona obsahuje

a

druh a účel umisťovaného záměru,

b

katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje,

c

v případě umisťování stavby, vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,

d

v případě umisťování změny využití území plošné vymezení a určení nového využití území.

(2) Územní souhlas dále obsahuje územně technický a stavebně technický popis požadovaného záměru, údaje o splnění podmínek pro vydání územního souhlasu, popis další přípravy a provedení záměru, popřípadě údaje o souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, údaje o napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a údaje o užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V případě, že se nevydává podle § 96b stavebního zákona závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje územní souhlas také údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

(3) Přílohou územního souhlasu je situační výkres v měřítku katastrální mapy ověřený stavebním úřadem.

§ 15b

Společné oznámení záměru

(K § 96a odst. 7 stavebního zákona)

(1) Společné oznámení záměru se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2) Oznamovatel ve společném oznámení záměru uvede údaje o splnění podmínek pro vydání společného souhlasu stanovené v § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a údaje o zahrnutí podmínek ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

(3) Oznamovatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře společného oznámení záměru (příloha č. 16 k této vyhlášce) a podle povahy věci dokumentaci podle § 105 odst. 4 až 8 stavebního zákona.

(4) Dokumentace podle odstavce 3 se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, přikládá se ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který společný souhlas vydává.

(5) Pokud je ve společném oznámení záměru oznamováno vodní dílo5), oznamovatel připojí dále doklady, které se předkládají k ohlášení vodního díla podle § 15a odst. 2 vodního zákona, a zařazení podle Minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků označovaných CE6) v procentech do kategorie, vydané oprávněnou organizací.

§ 15c

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

(K § 96a odst. 7 stavebního zákona)

(1) Společný souhlas obsahuje

a

identifikační údaje o stavebníkovi,

b

druh a účel stavebního záměru,

c

údaje o katastrálním území, parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž má být stavební záměr uskutečněn,

d

vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě.

(2) Společný souhlas dále obsahuje údaje o splnění podmínek pro vydání společného souhlasu, popřípadě údaje o souladu stavebního záměru se závaznými stanovisky dotčených orgánů. V případě, že se nevydává podle § 96b stavebního zákona závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje územní souhlas také údaje o souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

(3) Přílohou společného souhlasu je dokumentace nebo projektová dokumentace.

Část pátá

Veřejnoprávní smlouva

(K § 78a odst. 10 stavebního zákona)

§ 16

(1) Veřejnoprávní smlouva obsahuje označení smluvních stran a označení třetích osob, kterými jsou osoby, které by byly účastníky územního řízení.

(2) Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí obsahuje dále v případě rozhodnutí o

a

umístění stavby obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v § 9 odst. 1 a 2; její grafická příloha má náležitosti stanovené v § 9 odst. 5,

b

změně využití území obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v § 10 odst. 1 a 2; její grafická příloha má náležitosti stanovené v § 10 odst. 5,

c

změně vlivu užívání stavby na území obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v § 11 odst. 1 a 2; její grafická příloha má náležitosti stanovené v § 11 odst. 3.

Část šestá

Územní opatření

§ 17

Územní opatření o stavební uzávěře

(K § 99 odst. 2 stavebního zákona)

(1) Územní opatření o stavební uzávěře obsahuje

a

vymezení území s uvedením katastrálního území a parcelních čísel pozemků a staveb na nich podle katastru nemovitostí, pro které platí stavební uzávěra,

b

rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti,

c

podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů,

d

dobu trvání stavební uzávěry, je-li ji možno předem stanovit.

(2) Součástí územního opatření o stavební uzávěře je ověřený výkres na kopii katastrální mapy3) s vyznačením území, pro které platí stavební uzávěra.

(3) Týká-li se územní opatření o stavební uzávěře zvlášť rozsáhlého území, nahradí se údaj podle odstavce 1 písm. a) popisem dotčeného území a jeho hranic a příloha podle odstavce 2 se nahradí mapovým podkladem v měřítku 1 : 5 000 s vyznačením území, pro které platí stavební uzávěra.

§ 18

Územní opatření o asanaci území

(K § 100 odst. 3 stavebního zákona)

(1) Územní opatření o asanaci území obsahuje

a

vymezení území s uvedením katastrálního území a parcelních čísel pozemků a staveb na nich podle katastru nemovitostí, pro které platí opatření o asanaci,

b

seznam pozemků, které musí být upraveny nebo zabezpečeny s uvedením způsobu provedení,

c

seznam staveb a zařízení, které musí být odstraněny, zabezpečeny nebo upraveny s uvedením způsobu provedení,

d

stanovení územních, stavebně technických a bezpečnostních podmínek pro provádění asanace území,

e

stanovení územních, architektonických a urbanistických podmínek pro budoucí využití území,

f

podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů.

(2) V územním opatření o asanaci území se označí územně plánovací dokumentace, která v dotčeném území pozbývá účinnosti, a vymezí území, ve kterém pozbývá účinnosti (§ 100 odst. 4 stavebního zákona).

(3) Součástí územního opatření o asanaci území je ověřený výkres na kopii katastrální mapy3) s vyznačením území, kterého se opatření o asanaci týká.

(4) Týká-li se územní opatření o asanaci území zvlášť rozsáhlého území, nahradí se údaj podle odstavce 1 písm. a) popisem dotčeného území a jeho hranic a příloha podle odstavce 3 se nahradí mapovým podkladem v měřítku 1 : 5 000 s vyznačením území, kterého se opatření o asanaci území týká.

Část sedmá

Ohlašování staveb

§ 18a

Náležitosti ohlášení

(K § 105 stavebního zákona)

Ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, změny takové stavby (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) a změny takové stavby před dokončením (§ 118 odst. 4 stavebního zákona), která podléhala ohlášení, stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 k této vyhlášce.

Část osmá

Povolení výstavby

§ 18b

Žádost o stavební povolení

(K § 110 stavebního zákona)

Žádost o stavební povolení stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce. K žádosti připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce.

§ 18c

Stavební povolení

(K § 115 stavebního zákona)

(1) Stavební povolení kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) obsahuje

a

druh a účel povolované stavby nebo její změny, u dočasné stavby dobu jejího trvání,

b

katastrální území, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje, popřípadě číslo popisné či evidenční stavby, jejíž změna se povoluje,

c

podmínky pro provedení stavby, především z hlediska její komplexnosti a plynulosti, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úprav okolí stavby, ochrany životního prostředí, popřípadě též podmínky pro užívání stavby nebo odstranění stavby.

(2) Ve stavebním povolení se

a

zabezpečí plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány, nejsou-li stanoveny rozhodnutími, případně požadavků vlastníků technické infrastruktury k napojení na ni,

b

uloží povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,

c

stanoví termín dokončení stavby,

d

může za podmínek uvedených v § 119 odst. 1 stavebního zákona stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

(3) Stavební povolení dále obsahuje podmínky, v nichž se podle potřeby stanoví

a

fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby,

b

vymezení nezbytného rozsahu staveniště,

c

provedení zkušebního provozu a případně podmínky pro jeho provedení.

(4) V případě, kdy podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje stavební povolení též povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje stavební povolení též povolení provádět stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení.

(5) Při spojení stavebního řízení s řízením podle § 141 stavebního zákona se samostatným výrokem stanoví podrobnosti opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (druh prací, rozsah záboru, doba trvání prací).

§ 18d

Náležitosti štítku

(K § 115 stavebního zákona)

Štítek, který stavební úřad zašle stavebníkovi, obsahuje

a

označení stavby, účel stavby,

b

označení stavebníka,

c

označení stavebního podnikatele; pokud není znám, vymezí se na štítku místo, na které stavebník uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, kterého před zahájením realizace stavby oznámí stavebnímu úřadu,

d

označení stavebního úřadu, který stavbu povolil,

e

číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci,

f

stanovený termín dokončení stavby.

§ 18e

Náležitosti veřejnoprávní smlouvy

(K § 116 stavebního zákona)

(1) Veřejnoprávní smlouva obsahuje označení smluvních stran a označení osob, které by byly účastníky stavebního řízení.

(2) Pro náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje stavební povolení, se ustanovení § 18c použije obdobně.

(3) Přílohu veřejnoprávní smlouvy tvoří projektová dokumentace, zpracovaná v rozsahu projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu řízení. Stavební úřad uvede na projektovou dokumentaci číslo jednací a datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

§ 18f

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

(K § 117 stavebního zákona)

Oznámení stavebnímu úřadu, že navrhovaná stavba byla posouzena autorizovaným inspektorem a je způsobilá k realizaci, autorizovaný inspektor podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 10 k této vyhlášce.

§ 18g

Obsah a struktura certifikátu

(K § 117 stavebního zákona)

(1) Autorizovaný inspektor v certifikátu uvede

a

identifikační údaje stavebníka,

b

druh a účel stavby nebo její změny, u dočasné stavby dobu jejího trvání,

c

identifikační údaje o projektové dokumentaci stavby podle údajů na rozpisce dokumentace,

d

vyhodnocení, zda a jak jsou splněny požadavky podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona, s podrobným popisem posuzování navrhované stavby s uvedením, jak jsou respektovány zejména podmínky územního rozhodnutí nebo územního souhlasu anebo veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, popřípadě regulačního plánu, obecné požadavky na výstavbu a požadavky uplatněné dotčenými orgány a vlastníky dopravní a technické infrastruktury,

e

své jméno a příjmení, podpis, otisk razítka s malým státním znakem a datum vystavení certifikátu.

(2) Autorizovaný inspektor k certifikátu připojí

a

návrh plánu kontrolních prohlídek stavby,

b

souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení, vyznačené v rozhodující výkresové části projektové dokumentace stavby.

Část devátá

Užívání stavby

§ 18h

zrušen vyhláškou č. 66/2018 Sb. (účinnost: 20. dubna 2018)

§ 18i

Kolaudační souhlas a rozhodnutí

(K § 122 a 122a stavebního zákona)

(1) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce.

(2) Kolaudační souhlas obsahuje

a

identifikační údaje stavebníka,

b

druhu, účelu stavby, číslo popisné nebo evidenční,

c

místo stavby uvedením parcelního čísla pozemku a katastrálního území podle katastru nemovitostí,

d

datum a číslo jednací povolení stavby, na základě kterého byla stavba provedena,

e

údaje o zkušebním provozu, pokud byl prováděn, popřípadě o předčasném užívání stavby,

f

datum konání a výsledek závěrečné kontrolní prohlídky,

g

vymezení účelu užívání stavby.

(3) Kolaudační rozhodnutí obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 2 též podmínky pro užívání stavby, které podle povahy stavby mohou obsahovat zejména

a

podmínky vyplývající z obecných požadavků na výstavbu,

b

podmínky pro odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení včetně určení přiměřené lhůty k jejich odstranění nebo

c

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů, a další povinnosti k zajištění ochrany veřejných zájmů.

§ 18j

Obsah a struktura certifikátu

(K § 122 stavebního zákona)

Autorizovaný inspektor v certifikátu, kterým stvrzuje, že stavba je způsobilá k bezpečnému užívání, uvede

a

identifikační údaje stavebníka,

b

druh, účel stavby, číslo popisné nebo evidenční u změny dokončené stavby,

c

údaje o oprávnění provést stavbu,

d

údaje o zkušebním provozu, pokud byl prováděn, popřípadě o předčasném užívání stavby,

e

datum konání kontrolní prohlídky stavby,

f

výsledek kontrolní prohlídky stavby,

g

své jméno a příjmení, podpis, otisk razítka s malým státním znakem a datum vystavení certifikátu.

§ 18k

Předčasné užívání stavby

(K § 123 stavebního zákona)

Žádost o povolení předčasného užívání stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 13 k této vyhlášce.

§ 18l

Oznámení změny v užívání stavby

(K § 127 stavebního zákona)

Oznámení změny v užívání stavby vlastník stavby, nebo osoba, která prokáže právo změnit užívání stavby, podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 14 k této vyhlášce.

§ 18m

Souhlas a rozhodnutí o změně v užívání stavby

(K § 127 stavebního zákona)

(1) Souhlas stavebního úřadu se změnou v užívání stavby, která není podmíněna provedením změny dokončené stavby, obsahuje

a

popis stavby, včetně čísla popisného nebo evidenčního,

b

popis místa stavby uvedením katastrálního území a parcelního čísla podle katastru nemovitostí,

c

dosavadní účel užívání,

d

vymezení nového účelu užívání stavby.

(2) V rozhodnutí o změně v užívání stavby se kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí podle odstavce 1 dále stanoví podmínky pro nový účel užívání stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů, práv a oprávněných zájmů účastníků řízení a bezbariérové užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno.

Část desátá

Odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

§ 18n

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

(K § 128 stavebního zákona)

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení vlastník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 15 k této vyhlášce. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 15 k této vyhlášce.

§ 18o

Souhlas a rozhodnutí o odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

(K § 128 stavebního zákona)

(1) Souhlas s odstraněním obsahuje

a

údaje o druhu a účelu stavby, číslo popisné nebo evidenční,

b

údaje o místu stavby uvedením katastrálního území a parcelního čísla podle katastru nemovitostí,

c

lhůtu pro odstranění stavby,

d

způsob provedení bouracích prací.

(2) Rozhodnutí o odstranění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí podle odstavce 1 dále obsahuje podmínky, kterými se podle potřeby zajistí

a

dodržení konkrétních technických předpisů,

b

dodržení požadavků dotčených orgánů,

c

ochrana práv účastníků řízení,

d

povinnost oznámit před zahájením bouracích prací název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět, nebo jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osoby, která bude vykonávat stavební dozor při svépomocném provádění bouracích prací u stavby, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení,

e

povinnost oznámit určité stadium bouracích prací stavebnímu úřadu pro provedení kontrolní prohlídky,

f

postup a způsob bouracích prací, zejména zajištění stability a bezpečného užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury, provozu na přilehlých komunikacích,

g

úprava pozemku po odstranění stavby, nezávadné odvádění povrchových vod, vysázení zeleně,

h

předání dokumentace odstraňované stavby stavebnímu úřadu pro účely jejího uložení.

(3) V případě spojení řízení o odstranění stavby s řízením podle § 141 stavebního zákona se samostatným výrokem stanoví podrobnosti opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (druh prací, rozsah záboru, doba trvání prací).

Část jedenáctá

Kontrola staveb

§ 18p

Výzva ke zjednání nápravy

(K § 134 stavebního zákona)

Výzva ke zjednání nápravy obsahuje

a

identifikační údaje osoby, které je výzva určena, uvedené podle správního řádu,

b

označení stavby uvedením druhu a účelu stavby, včetně čísla popisného nebo evidenčního, bylo-li přiděleno, a popis místa stavby uvedením čísla parcelního a katastrálního území podle katastru nemovitostí,

c

zjištěnou závadu a způsob zjednání nápravy nebo požadavek bezodkladného zastavení nepovolených prací anebo výčet dokladů, které mají být předloženy, popřípadě jiný důvod výzvy,

d

lhůtu pro splnění výzvy,

e

poučení o následcích nevyhovění výzvě.

§ 18q

Rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce

(K § 134 stavebního zákona)

(1) Při kontrolní prohlídce dokončené stavby nebo rozestavěné stavby stavební úřad kontroluje, zda

a

je stavba prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,

b

stavba neohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby,

c

se při výstavbě předchází důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelí jejich účinkům nebo se nebezpečí takových účinků snižuje,

d

jsou odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby,

e

zda je veden stavební deník, popřípadě jednoduchý záznam o stavbě [u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) stavebního zákona],

f

zda stavbu provádí zhotovitel (stavební podnikatel) a zda zabezpečil odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím nebo zda stavbu provádí stavebník svépomocí (stavební záměry uvedené v § 103 a 104 stavebního zákona) a zda zajistil stavební dozor nebo odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím u stavby pro bydlení nebo změny stavby, která je kulturní památkou,

g

zda stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu zajistil technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního předpisu.

(2) Podle charakteru stavby je stavební úřad dále oprávněn kontrolovat

a

soulad vytyčení prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací stavby, hloubku základové spáry, provedení ochrany před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (radon, spodní voda, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma); kontrolu stavební úřad provádí na základě předložených dokladů, zápisu ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě nebo při vlastním zjišťování stavu stavby nebo pozemku,

b

části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné vlastnosti stavby (např. hydroizolace, tepelné a hlukové izolace).

§ 18r

Stavební příspěvek

(K § 138 stavebního zákona)

Rozhodnutí, jímž stavební úřad poskytuje stavební příspěvek, obsahuje kromě obecných náležitostí rozhodnutí2)

a

označení rozhodnutí, kterým byly nařízeny nezbytné úpravy,

b

účel, na který se stavební příspěvek poskytuje, ze kterého musí být zřejmé, že jde o náklady na provedení nařízených nezbytných úprav,

c

výši příspěvku a způsob jeho poskytnutí,

d

název a sídlo banky, jejímž prostřednictvím bude příspěvek vyplácen,

e

termíny a způsob kontroly provedených prací na místě a ověřování přiměřenosti fakturovaných částek,

f

podmínky pro vyplácení příspěvku.

Část dvanáctá

Stavebně technická prevence

§ 18s

(K § 14 a 155 stavebního zákona)

(1) Informace o výskytu závady obsahuje zejména

a

základní údaje

1

označení stavebního úřadu, který informaci poskytuje,

2

datum a označení události,

3

lokalizace místa události (kraj, obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační, katastrální území, parcelní číslo a popřípadě bližší identifikace místa, např. podlaží, souřadnice GPS apod.),

4

druh stavby nebo zařízení,

5

stručný popis události,

6

informace o tom, zda došlo k ohrožení života nebo zdraví osob nebo zvířat, ke ztrátám na životech osob nebo zvířat, ke škodám na majetku,

7

informace o šetřeních, která provedl stavební úřad,

8

informace o tom, zda událost byla šetřena dalším orgánem (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a další),

b

doplňující údaje

1

identifikační údaje vlastníka stavby nebo zařízení (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),

2

identifikační údaje nájemce nebo uživatele stavby nebo zařízení (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),

3

údaje o povolení rozestavěné stavby (u rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu se uvede označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací, u certifikátu autorizovaného inspektora se uvede datum vyhotovení a číslo certifikátu a jméno a příjmení autorizovaného inspektora a jeho evidenční číslo),

4

údaje o kolaudaci dokončené stavby (u rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu se uvede označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací),

5

údaj o provedených kontrolních prohlídkách,

6

údaje o stavebníkovi (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),

7

údaje o stavebním podnikateli nebo zhotoviteli (název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),

8

údaje o stavbyvedoucím (jméno, příjmení a jeho evidenční číslo), nebo jméno a příjmení osoby vykonávající stavební dozor,

9

jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavebníka (jméno, příjmení a její evidenční číslo) nebo autorský dozor, je-li stavba financovaná z veřejných rozpočtů,

10

jméno a příjmení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi,

11

údaje o projektové a ostatní dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,

12

jméno a příjmení projektanta nebo hlavního projektanta a jeho evidenční číslo.

(2) Stavební úřady předávají ke zpracování provozovateli systému stavebně technické prevence informace o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby v digitální formě.

Část TŘINÁCTÁ

Účinnost

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

1

zrušen vyhláškou č. 66/2018 Sb. (účinnost: 20. dubna 2018)

2

§ 68 a 69 správního řádu.

3

§ 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky.

4

§ 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 15a odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Příloha PDF (448 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Příloha PDF (387 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ

Příloha PDF (402 kB)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

Příloha PDF (258 kB)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

Příloha PDF (217 kB)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Příloha PDF (555 kB)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Příloha PDF (292 kB)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

OHLÁŠENÍ STAVBY

Příloha PDF (347 kB)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Příloha PDF (321 kB)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora

Příloha PDF (233 kB)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

zrušena vyhláškou č. 66/2018 Sb. (účinnost: 20. dubna 2018)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Příloha PDF (312 kB)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Příloha PDF (260 kB)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Oznámení změny v užívání stavby

Příloha PDF (258 kB)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Ohlášení odstranění

Příloha PDF (246 kB)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Společné oznámení záměru

Příloha PDF (363 kB)
MENU