501/2006 Sb.Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území

Částka: 163 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 10. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 431/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

501

VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o obecných požadavcích na využívání území

        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm.  a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        (1) Tato vyhláška stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.

 

        (2)  Ustanovení části druhé této vyhlášky se použije při vymezování ploch v územních plánech. Ustanovení částí třetí a čtvrté této vyhlášky se použije při vymezování pozemků a umisťování staveb na nich; při rozhodování o nástavbách, stavebních úpravách, změně vlivu stavby na využití území, při vymezování pozemků veřejných prostranství a u zastavěných stavebních pozemků stavbami, které jsou kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, se podle vyhlášky postupuje, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

 

§ 2


Základní pojmy

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   stavbou pro bydlení

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ PLOCH (K § 43 stavebního zákona)
HLAVA I - OBECNÉ POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ PLOCH
§ 3  
HLAVA II - PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
§ 4 - Plochy bydlení
§ 5 - Plochy rekreace
§ 6 - Plochy občanského vybavení
§ 7 - Plochy veřejných prostranství
§ 8 - Plochy smíšené obytné
§ 9 - Plochy dopravní infrastruktury
§ 10 - Plochy technické infrastruktury
§ 11 - Plochy výroby a skladování
§ 12 - Plochy smíšené výrobní
§ 13 - Plochy vodní a vodohospodářské
§ 14 - Plochy zemědělské
§ 15 - Plochy lesní
§ 16 - Plochy přírodní
§ 17 - Plochy smíšené nezastavěného území
§ 18 - Plochy těžby nerostů
§ 19 - Plochy specifické
ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ POZEMKŮ A UMISŤOVÁNÍ STAVEB NA NICH
HLAVA I - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ POZEMKŮ
§ 20  
§ 21 - Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci
§ 22 - Pozemky veřejných prostranství
HLAVA II - POŽADAVKY NA UMISŤOVÁNÍ STAVEB
§ 23 - Obecné požadavky na umisťování staveb
§ 24 - Zvláštní požadavky na umisťování staveb
§ 25 - Vzájemné odstupy staveb
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 26 - Výjimky
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 27  
Zavřít
MENU