500/2006 Sb.Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Částka: 163 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 10. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 418/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

500

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2006

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška podrobněji upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů, obsahu územně plánovací dokumentace, včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací dokumentace, a podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti. Tato vyhláška dále upravuje podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   výkresem veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výkres ploch, koridorů nebo pozemků určených pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, veřejných prostranství, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a pro asanaci území, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo (§ 101 stavebního zákona),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Mapové podklady
ČÁST DRUHÁ - ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (K § 26 odst.  2 stavebního zákona)
§ 4  
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
HLAVA I - ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (K § 36 odst.  6, § 38 odst.  6, § 40 odst.  4 a § 42 odst.  4 stavebního zákona)
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
HLAVA II - ÚZEMNÍ PLÁN (K § 43 odst.  6, § 47 odst.  6, § 48 odst.  8, § 51 odst.  4 a § 55 odst.  5 stavebního zákona)
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
HLAVA III - REGULAČNÍ PLÁN (K § 61 odst.  4, § 64 odst.  6 a § 66 odst.  6 stavebního zákona)
§ 17 - Podnět k pořízení regulačního plánu
§ 18 - Žádost o vydání regulačního plánu
§ 19  
§ 20  
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI (K § 162 odst.  7 stavebního zákona)
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 24  
Příloha č. 1 - Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje obcí Část B - Územně analytické podklady kraje - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území
Příloha č. 2 - Pasport č. ..... údaje o území
Příloha č. 3 - Doklad o projednání územně analytických podkladů
Příloha č. 4 - I. Obsah zásad územního rozvoje II. Obsah odůvodnění zásad územního rozvoje
Příloha č. 5 - Obsah vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území
Příloha č. 6 - Obsah zadání územního plánu
Příloha č. 7 - I. Obsah územního plánu II. Obsah odůvodnění územního plánu
Příloha č. 8 - PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
Příloha č. 9 - Obsah zadání regulačního plánu
Příloha č. 10 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
Příloha č. 11 - I. Obsah regulačního plánu II. Obsah odůvodnění regulačního plánu
Příloha č. 12 - Obsah dohody o parcelaci
Příloha č. 13 - Obsah plánovací smlouvy
Příloha č. 14 - Registrační list územní studie
Příloha č. 15 - Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace
Příloha č. 16 - Registrační list územního plánu nebo jeho změny
Příloha č. 17 - Registrační list regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny
Příloha č. 18 - Registrační list regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny
Zavřít
MENU