499/2006 Sb.Vyhláška o dokumentaci staveb

Částka: 163 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 10. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 405/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

499

 

VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o dokumentaci staveb

        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

 

§ 1

 

        (1)  Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah

 

a)   dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „stavba“),

b)   dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,

c)   dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,

d)   dokumentace pro vydání společného povolení,

e)   projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst.  1 písm.  a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,

f)    projektové  dokumentace pro provádění stavby a

g)   dokumentace skutečného provedení stavby.

 

        (2)  Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

 

        (3)  Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 194 písm.  c) stavebního zákona, s výjimkou dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Projektová dokumentace (K § 105 odst. 5 a § 110 odst. 5 stavebního zákona)
§ 3 - Dokumentace pro provádění stavby (K § 134 odst. 6 stavebního zákona)
§ 4 - Dokumentace skutečného provedení stavby (K § 125 odst. 6 stavebního zákona)
§ 5 - Dokumentace bouracích prací (K § 128 odst. 7 stavebního zákona)
§ 6 - Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě (K § 157 odst. 4 stavebního zákona)
§ 7 - Přechodné a závěrečné ustanovení
§ 8  
Příloha č. 1 - Rozsah a obsah projektové dokumentace
Příloha č. 2 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Příloha č. 3 - Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
Příloha č. 4 - Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací
Zavřít
MENU