438/2006 Sb.Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Částka: 142 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. září 2006 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 30. srpna 2006 Nabývá účinnosti: 13. září 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 198/2015 Sb. s účinností od 1. září 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

438

VYHLÁŠKA
ze dne 30. srpna 2006,
kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy
a ochranné výchovy ve školských zařízeních        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 41 odst.  1 písm.  a) až f) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., a podle § 23 odst.  3 a § 121 odst.  1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

 

PŘEDMĚT ÚPRAVY

 

§ 1

        Tato vyhláška upravuje:

 

a)   podrobnosti o obsahu a rozsahu činnosti, organizaci a podmínkách provozu školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy (dále jen "zařízení"), kritéria pro zařazování nebo umísťování dětí,

b)   podrobnosti o zajišťování pořádku a bezpečnosti v zařízeních,

c)    nejnižší počty dětí a žáků v jednotlivých druzích škol,

d)   nejnižší a nejvyšší počty dětí a žáků ve třídách a skupinách,

e)   podrobnosti o organizačním postupu zařízení při přijímání, umísťování, přemísťování a propouštění dětí,

f)    podrobnosti organizačního zabezpečení pobytu dětí zadržených na útěku v diagnostickém ústavu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - OBSAH A ROZSAH ČINNOSTI, ORGANIZACE A PODMÍNKY PROVOZU ZAŘÍZENÍ
§ 2 - Organizace výchovně vzdělávací činnosti
§ 3 - Školy při zařízeních
ČÁST TŘETÍ - ORGANIZAČNÍ POSTUP ZAŘÍZENÍ PŘI PŘIJÍMÁNÍ, UMÍSŤOVÁNÍ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ
§ 4 - Organizační postup diagnostického ústavu
§ 5 - Organizační postup dětského domova, dětského domova se školou a výchovného ústavu
ČÁST ČTVRTÁ - ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ POBYTU DĚTÍ V DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU ZADRŽENÝCH NA ÚTĚKU
§ 6  
ČÁST PÁTÁ - UMÍSŤOVÁNÍ DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, NEZLETILÝCH TĚHOTNÝCH DÍVEK, NEZLETILÝCH MATEK A JEJICH DĚTÍ A DĚTÍ VYŽADUJÍCÍCH VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ REŽIM, VČETNĚ OBSAHU A ROZSAHU ČINNOSTI, ORGANIZACE A PODMÍNEK PROVOZU
§ 7 - Děti se zdravotním postižením
§ 8 - Nezletilé těhotné dívky a nezletilé matky a jejich děti
§ 9 - Děti vyžadující výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození a psychického onemocnění
§ 10 - Děti se závažnými poruchami chování
§ 11 - Děti s extrémními poruchami chování
ČÁST ŠESTÁ - UMÍSŤOVÁNÍ A POBYT DĚTÍ-CIZINCŮ
§ 12  
§ 13  
ČÁST SEDMÁ - ÚZEMNÍ OBVODY DIAGNOSTICKÝCH ÚSTAVŮ
§ 14  
§ 15  
ČÁST OSMÁ - VZOROVÝ VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ
§ 16  
ČÁST DEVÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 17 - Zrušovací ustanovení
§ 18 - Účinnost
Příloha - Vzorový vnitřní řád
Zavřít
MENU