342/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. července 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. května 2006 Nabývá účinnosti: 3. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 242/2016 Sb. s účinností od 29. července 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

342

ZÁKON
ze dne 25. května 2006,
kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o evidenci obyvatel


Čl. I


        Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 3 odst.  3 se na konci textu písmene o) doplňují slova " ; údaj o stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj14a)".

 

        2.  V § 3 odst.  4 se čárka na konci písmene d) nahrazuje středníkem a doplňují se slova "v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, uvádí se místo a okres narození,".

 

        3.  V § 3 odst.  4 písm.  i) se slova "datum zrušení údaje o pobytu" nahrazují slovy "datum ukončení pobytu".

 

        4.  V § 3 odst.  4 se na konci textu písmene p) doplňují slova " ; údaj o stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj14a)".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státním fondu kultury
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna celního zákona
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o stavebním spoření
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna školského zákona
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna katastrálního zákona
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o námořní plavbě
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna energetického zákona
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna vodního zákona
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna atomového zákona
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o sdružování občanů
Čl. XXXV  
Čl. XXXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o rodině
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. XLVII  
Zavřít
MENU