340/2006 Sb.Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. července 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. května 2006 Nabývá účinnosti: 3. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 336/2014 Sb. s účinností od 29. prosince 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

340

ZÁKON
ze dne 24. května 2006
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   podmínky provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi se sídlem v České republice,

b)   provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění, kterým bylo uděleno povolení k této činnosti v jiném členském státě Evropské unie než České republice nebo jiném státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky,

c)    dohled nad činností těchto institucí na území České republiky.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění, veřejné zdravotní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění podle zvláštních právních předpisů.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        V tomto zákoně se rozumí

 

a)   institucí instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, bez ohledu na její právní formu, která je

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Příslušný orgán v České republice
§ 4 - Informační povinnosti České národní banky
§ 5 - Provozování penzijních plánů v České republice
§ 6 - Penzijní plány
§ 7 - Informace poskytované účastníkům a příjemcům
§ 8 - Dohled nad institucemi
§ 9 - Správní delikty
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 12  
Zavřít
MENU