319/2006 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. května 2006 Nabývá účinnosti: 15. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

319

 

ZÁKON
ze dne 25. května 2006
o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory,
a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

NĚKTERÁ OPATŘENÍ
KE ZPRŮHLEDNĚNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ
V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

 

§ 1


        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje některá práva a povinnosti osob ovládaných subjekty veřejné správy a osob účtujících odděleně pro zajištění průhlednosti finančních vztahů mezi nimi a subjekty veřejné správy v oblasti veřejné podpory a dále postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže2) (dále jen "Úřad") v těchto věcech.

 

§ 2


        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   subjektem veřejné správy stát, územní samosprávný celek, jakož i fyzická nebo právnická osoba, pokud vykonává působnost v oblasti veřejné správy,

b)   osobou ovládanou subjektem veřejné správy právnická osoba, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji může svou činností ovlivňovat a na jejíž činnost mohou subjekty veřejné správy vykonávat přímo nebo prostřednictvím jiné osoby či osob rozhodující vliv; má se za to, že rozhodujícím vlivem je vztah, kdy subjekt veřejné správy může ovlivňovat činnost této osoby prostřednictvím pravidel, jimiž se tato osoba řídí, nebo vztah, kdy subjekt veřejné správy je většinovým společníkem, disponuje většinou hlasovacích práv nebo může prosadit jmenování, volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NĚKTERÁ OPATŘENÍ KE ZPRŮHLEDNĚNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
§ 13  
Zavřít
MENU